Podsumowanie rynku pracy za rok 2006

 Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu dokonał analizy porównawczej rynku pracy za rok 2006. W porównaniu do lat ubiegłych zaobserwowane zostały pozytywne zmiany. Od roku 2003 notuje się stale spadającą liczbę osób bezrobotnych, a obecny poziom bezrobocia odpowiada wskaźnikom z 2000 roku. Na koniec ubiegłego roku liczba osób bezrobotnych wynosiła 10796 osób i była mniejsza do analogicznego okresu roku poprzedzającego o 920 osób i 1855 osób w porównaniu do 2003 roku. Ponad połowę liczby osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy wsi.


     Mimo napływu na rynek pracy wyżu demograficznego, od kilku lat w ogólnej liczbie bezrobotnych następuje spadek udziału bezrobotnej młodzieży. Udział bezrobotnych w wieku do 25 lat wynosił 22,5% i od 2000r. zmniejszył się on o 13,1%.
Co trzeci bezrobotny pozostaje w rejestrach ponad 2 lata. W 2006r. udział długotrwale bezrobotnych nie uległ zwiększeniu, ale jest to grupa najmniej mobilna wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród osób długotrwale bezrobotnych przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub gimnazjalnym i poniżej (ok.2/3 tej grupy) i prawie, co czwarta osoba nie legitymuje się żadnym doświadczeniem zawodowym.    Zaobserwowano też systematycznie wzrastającą liczbę osób korzystających z różnych subsydiowanych programów rynku pracy. W ubiegłym roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 2264 osoby, czyli 2-krotnie więcej niż w 2002r.


   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zrealizował 3 projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
• „Aktywizacja ludzi młodych” skierowany do młodzieży do 25 roku życia i absolwentów zarejestrowanych w PUP do 24 m-cy;
• „Aktywni na rynku pracy„ skierowany do osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych do 24 m-cy;
• „Stop bezradności –czas na zmiany” skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2006r. wydatkowano 8.810.400 zł. Ogółem w omawianym okresie aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 3188 osób w tym:
● 924 osoby kontynuowało programy w ramach umów zawartych w 2005r.
● 2264 osoby skierowano w 2006r.z tego:
- do subsydiowanego zatrudnienia 800 osób ,
- na staż skierowano 619 osób,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacono dla 55 osób ,
- na miejsca pracy utworzone w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy skierowano 220 osób,
- do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy skierowano 52 osoby ,
- prace społecznie użyteczne wykonywało 99 osób,
- szkoleniami objęto 419 osób.


     Realizując zadania z zakresu poradnictwa zawodowego, w omawianym okresie z usług doradców zawodowych skorzystało 956 bezrobotnych, którym udzielono porady między innymi w zakresie: umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy, przekwalifikowania lub zdobycia zawodu.

Informacja opracowana na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-01-2007 12:13 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43

Na skróty