10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

25 stycznia 2007 r. (czwartek) o godz. 9.00 rozpocznie się IV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 grudnia 2006 r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim – proj. Nr 7a/2006.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północno-wschodnia obwodnica Miasta Przemyśla” – proj. Nr 26/2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji i zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy – proj. Nr 3/2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu – proj. Nr 4/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – proj. Nr 25/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier losowych – proj. Nr 1/2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Miasta Przemyśla – proj. Nr 5/2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 6/2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 7/2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 8/2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 9/2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 10/2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 11/2007.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 12/2007.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 13/2007.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 14/2007, Nr 15/2007.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 16/2007.
20. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 17/2007, Nr 18/2007.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ulica Południowa” drodze wewnętrznej, stanowiącej drogę łączącą ulicę Herburtów z ulicą Piastowską – proj. Nr 19/2007.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 42/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 20/2007.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 155/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie darowizny nieruchomości – proj. Nr 27/2007.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty – proj. Nr 23/2007.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN gruntów położonych na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 28/2007.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2007 r. – proj. Nr 22/2007.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 – proj. Nr 21/2007.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głogów Małopolski – proj. Nr 38/2006.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Miejską Jarosław porozumienia odnośnie powierzenia zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2007 – proj. Nr 2/2007.
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, Metropolicie Przemyskiemu – proj. Nr 232/06.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2007 r. – proj. Nr 24/2007.
32. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od lipca do października 2006 r.
33. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
34. Interpelacje i wnioski radnych.
35. Zakończenie obrad.

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 18-01-2007 16:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15