13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - OFERTA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

OGŁOSZENIE - OFERTA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

 

OGŁOSZENIE

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z póź. zm.).

 Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 07. 06. 2016r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Publikacja „Rocznika Przemyskiego”, tom 52.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.       .

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna
w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

PDFOferta.pdf (1,46MB)
PDFOgłoszenie.pdf (325,26KB)
 

 

 

 

 

Opublikował: Edyta Florczak | Data publikacji: 14-06-2016 10:31
Modyfikował: Edyta Florczak | Data modyfikacji: 14-06-2016 10:39