10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

MSiT_LOGO.jpeg

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - wysokość środków w naborze 1 800 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 18 maja do 31 grudnia 2016 roku (dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a oraz 4.b). Zadanie adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty/wnioski można składać do 31 maja 2016 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do 21 czerwca 2016 roku.

Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” - udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 20% całości kosztów zadania (w tym również zadań jednostkowych, którymi są poszczególne przedsięwzięcia sportowe będące składowymi zadania). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów  i konkursów).  

Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć na:

  1. dyplomy, medale, puchary, 2) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu, 3) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu, 4) promocję zadania, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze, 5) obsługę sędziowską, 6) obsługę techniczną, 7) obsługę medyczną, 8) wyżywienie, 9) zakwaterowanie, 10) inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym) – do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki. 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony  na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu  i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14  z dopiskiem na kopercie nazwy zadania – nabór na 2016

Szczegółowe informacje dot. Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, który został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1763,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

 Przygotowała M. Kroczek

Opublikował: Grzegorz Karnas | Data publikacji: 25-05-2016 20:29