9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ostateczne rozstrzygnięcie przatargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że 17 maja 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Odwołującego tj. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, jako Lidera Konsorcjum w postępowaniu pn. „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl” ODDALIŁA odwołanie wniesione wobec dokonanego w dniu 19 kwietnia 2016 r. wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę tj.: Przemyską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl - Lider Konsorcjum.

Prezydent Miasta Przemyśla pragnie podziękować pracownikom Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego za niezwykle merytoryczne przygotowanie stanowiska tutejszego Urzędu Miejskiego (zawarte w odpowiedzi na odwołanie) wobec treści wniesionych zarzutów podniesionych w odwołaniu przez Lidera Konsorcjum tj. Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel oraz reprezentowanie Samorządu na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej, a w szczególności Panom: Dawidowi Pelcowi oraz Markowi Mazurowi.

Jednocześnie Prezydent Miasta Przemyśla, wobec pojawiających się opinii w tym zakresie jednoznacznie stwierdza, że postępowanie przetargowe prowadzone było z zachowaniem zasad należytej staranności i najwyższego profesjonalizmu, a wszystkie wniesione w toku prowadzonych postępowań odwołania zostały ROZSTRZYGNIĘTE na korzyść Zmawiającego tj. Gminy Miejskiej Przemyśl, co warte podkreślenia - bez wsparcia jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych tj. kancelarii prawnych.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 24-05-2016 15:36