9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

III POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ

       18 grudnia 2006 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 rozpocznie się III sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

 

 

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 5 grudnia 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 190/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HERBURTÓW III” – proj. Nr 33/2006.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KONOPNICKIEJ – proj. Nr 35/2006. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj. Nr 8/2006, Nr 9/2006, Nr 10/2006, Nr 11/2006,Nr 14/2006, Nr 19/2006, Nr 20/2006, Nr 21/2006, Nr 25/2006, Nr 26/2006, Nr 27/2006, Nr 29/2006, Nr 31/2006.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 – proj. Nr 30/2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne” – proj. Nr 2/2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa fortecznej trasy turystycznej” – proj. Nr 3/2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej Starówki – proj. Nr 22/2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R  w Przemyślu” – proj. Nr 4/2006.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim – proj. Nr 7/2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu budżetowego na 2007 r. – proj. Nr 5/2006.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2007 r. dla oddziałów żłobkowych w Przedszkolach Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 6/2006. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla – proj. Nr 34/2006.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego rady miejskiej do określania dla przewodniczącego rady miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – proj. Nr 32/2006.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów Przemyskiej Gospodarki Komunalnej – SITA sp. z o.o. w Przemyślu – proj.                 Nr 36/2006
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy - proj. Nr 23/2006.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 – proj. Nr 12/2006.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Przemyślu na 2007 r. – proj. Nr 24/2006.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2006 r. – proj. Nr 28/2006.
21. Podjęcie uchwały w sprawie orzeczenia przejęcia pojazdu na własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 13/2006.
22. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 4 lipca 2006 r. do 29 września 2006 r.
23. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
24. Interpelacje i wnioski radnych.
25. Zakończenie obrad.

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 12-12-2006 11:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15