PROJEKT "TWOJA KARIERA ZAWODOWA - NASZYM PRIORYTETEM" ROZPOCZĘTY!

     

1 grudnia 2006 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. „Twoja kariera zawodowa – naszym priorytetem”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony końcem sierpnia 2006 roku i po przejściu pozytywnej weryfikacji, w dniu 30 listopada 2006 roku została podpisana umowa o jego dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 171 065,92 PLN.

      Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.
      Celem projektu jest zmiana lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych utratą zatrudnienia i tych, którzy stracili zatrudnienie w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom znalezienie nowego zatrudnienia.

Adresatami projektu są osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które:

· utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, rekrutowani w okresie
3 miesięcy od ustania stosunku pracy,

· są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z przyczyn nie dotyczących pracownika,

· są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,

· posiadają wykształcenie przynajmniej zasadnicze zawodowe.

Priorytetowo traktowane będą osoby zamieszkujące powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski, leżajski oraz miasto Przemyśl.

     W ramach projektu 85 beneficjentów ostatecznych będzie mogło skorzystać z doradztwa zawodowego oraz szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe i uczących zawodu. 40 beneficjentów ostatecznych zostanie dodatkowo zatrudnionych w ramach subsydiowanego zatrudnienia na stanowiskach pracy w wyuczonych na szkoleniach zawodach.

Przewidziane są szkolenia w następujących zawodach:

Tokarz numeryczny – 10 osób,
Spawacz – 5 osób,
Frezer – 10 osób,
Szlifierz – 10 osób,
Posadzkarz – 5 osób,
Monter instalacji c.o. I wod-kan – 5 osób,
Kierowca kat. C – 10 osób,
Kierowca kat. D – 10 osób,
Szwacz – 15 osób,
Kosztorysant – 5 osób.


      Szkolenia będą trwać od 3 do 8 miesięcy w zależności od zawodu. Na bazie zdobytych umiejętności przez kształcenie pracownik będzie wdrażany do praktycznego ich wykorzystania w miejscu pracy. Projekt umożliwia 40 beneficjentom ostatecznym uzyskanie zatrudnienia przez okres minimum 24 miesięcy, dzięki czemu zdobędą doświadczenie, które będzie udokumentowane świadectwem pracy.
      Pracodawcy, którzy zatrudnią beneficjentów ostatecznych w ramach subsydiowanego zatrudnienia zostaną wybrani w trakcie trwania projektu. Będą oni mieli możliwość otrzymania zwrotu nawet do 65% wydatków na wynagrodzenie brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych beneficjentów ostatecznych.

Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. /ul. Rynek 26/ w godz. 8.00 - 16.00, lub pod numerem telefonu 016 678 73 09, 016 675 16 64. Osoby do kontaktu: Magdalena Wołk, Beata Chudzik, Piotr Gębalik.źródło: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-12-2006 13:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty