11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta złożona przez Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu, ul. Grodzka 1 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239)

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu, złożyło ofertę o dofinansowanie organizacji zadania publicznego pn. „XVII Przemyska Wiosna Fredrowska”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi organizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu, spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość organizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 8 000 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Dramatycznym im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu o wsparcie organizacji zadania publicznego. 

 

PDFFREDREUM-oferta.pdf (3,64MB)
PDFFREDREUM-ogloszenie.pdf (309,52KB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 15-04-2016 12:58
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 21-04-2016 10:23