10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Związku Ukraińców w Polsce

O G Ł O S Z E N I E


Oferta  złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożył ofertę o dofinansowanie organizacji zadania publicznego pn. „Spotkania z Mistrzami”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi organizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość organizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 5 000 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Związkiem Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu o wsparcie organizacji zadania publicznego. 

 

PDFZwiązek Ukraińców w Polsce - oferta.pdf (5,18MB)
PDFZwiązek Ukraińców w Polsce -ogłoszenie.pdf (290,50KB)
 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 07-04-2016 09:11