9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZASADY naboru do szkół podstawowych na terenie Miasta Przemyśla na rok szkolny 2016/2017

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 roku (od godz. 8:00) do 25 kwietnia br. (do godz. 15:00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny https://www.vulcan.net.pl/jst/przemysl/CMS/k-kandydat.aspx lub https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).

 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie zdecydują się na uczęszczanie do swoich szkół obwodowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia 2016 roku (od godz. 8:00) do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 

 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w uchwale nr 237 / 2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Kryteria naboru do wszystkich szkół podstawowych na rok szkolny 2016 / 2017 są następujące:

  • Wielodzietność rodziny kandydata (20 pkt) – potwierdzona oświadczeniem rodziców / opiekuna prawnego. 

  • Niepełnosprawność Kandydata (20 pkt) – potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  • Niepełnosprawność jednego z rodziców (20 pkt) - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  • Niepełnosprawność obojga rodziców (20 pkt) - potwierdzona orzeczeniem o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (20 pkt) - potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (20 pkt) – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem rodzica (opiekuna prawnego) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą (20 pkt) – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie kandydata pieczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  • Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły (20 pkt) - potwierdzone oświadczeniem rodziców / opiekuna prawnego

  • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej szkoły (5 pkt) - potwierdzone oświadczeniem rodziców / opiekuna prawnego.

  • Miejsce pracy jednego z rodziców / opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie danej szkoły (4 pkt) - potwierdzone oświadczeniem rodziców / opiekuna prawnego.

  • Kandydat, którego babcia lub dziadek wspierający rodziców / opiekuna prawnego w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie danej szkoły (3 pkt) - potwierdzone oświadczeniem rodziców / opiekuna prawnego.

  • Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie danej szkoły (2 pkt) - potwierdzone oświadczeniem rodziców / opiekuna prawnego.

  • Rodzice / opiekun prawny / lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły (1 pkt) - potwierdzone oświadczeniem rodziców / opiekuna prawnego.

Definicje ustawowe:

 • wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 • samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (wzór wniosku będzie dostępny od dnia 1 kwietnia br.). We wniosku nie musi się wskazywać szkoły obwodowej, gdyż w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach, kandydat zostanie przyjęty automatycznie do szkoły obwodowej.

 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów, składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

 • do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub

 • wystąpić do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 2. Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.Rodzice dziecka mają obowiązekpotwierdzić wolę uczęszczania do tej szkoły w terminie od 16 maja 2016 roku od godz. 08:00 do 23 maja 2016 roku do godz. 15.00, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 25 maja 2016 roku o godz. 08:00. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.

 8. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły.

 9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające z zachowaniem następujących terminów.

 Lp

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30.05.2016 r. od godz. 08:00 do 11.06.2016 r. do godz. 15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 2156).

od 30.05.2016 r. od godz. 08:00 do 11.06.2016 r. do godz. 15:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.06.2016 roku godz. 08:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 21.06.2016 roku od godz. 08:00 do 24.06.2016 r. do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2016 r. godz. 15:00

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 30-03-2016 10:27
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 30-03-2016 10:36