9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Podkarpackiego Stowarzyszenia GOSPEL

O G Ł O S Z E N I E

Oferta  złożona przez Podkarpackie Stowarzyszenie GOSPEL z siedzibą w Przemyślu, ul. Konarskiego 5 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 10 marca 2016 r. Podkarpackie Stowarzyszenie GOSPEL złożyło ofertę o dofinansowanie organizacji zadania publicznego pn. „XV Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi organizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Podkarpackie Stowarzyszenie GOSPEL spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość organizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 9 000 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Podkarpackim Stowarzyszeniem GOSPEL o wsparcie organizacji zadania publicznego. 

PDFGOSPEL-oferta.pdf (3,49MB)
PDFGOSPEL-ogłoszenie.pdf (296,05KB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 18-03-2016 15:13