-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

I. Zasady Rekrutacji

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku jest dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego, na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl. Rodzice są zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku.
 3. Rodzic ma prawo wskazania trzech przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku przedszkolnym, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
 5. Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów w wieku 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęci kandydaci w wieku 2,5 lat zamieszkali na terenie miasta Przemyśla oraz w dalszej kolejności kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo. W I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są po uwagę kryteria ustawowe, o których mowa w punkcie II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie, lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne, o których mowa w punkcie III.
 7. W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 8. Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 5 marca 2018 roku od godz. 8.00 do 23 marca 2018 roku.
 9. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 10. Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
 11. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 12. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
 13. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 14. W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w każdym przedszkolu, może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.
 15. Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od  5 marca 2018 roku do 23 marca 2018 roku natomiast weryfikacja wniosków potrwa do 30 marca br.
 16. Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła.
 17. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 mają obowiązek złożenia w przedszkolu pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, w terminie od 20 kwietnia 2018 roku do 26 kwietnia  2018 roku.
 18. Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.
 19. Harmonogram naboru

   L.p

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 05.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

  od 27.04.2018 r. do 20.05.2018 r.

  2

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59)

  od 05.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

  od 27.04.2018 r. do 25.05.2018 r.

  3

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  20.04.2018 r.

  15.06.2018 r.

  4

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  od 20.04.2018 r. do 26.04. 2018 r.

  od 15.06.2018 r. do 21.06.2018 r.

  5

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  27.04.2018 r.

  22.06.2018 r.

 20. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 21. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 22. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 23. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola, którego działanie jest przedmiotem skargi.

II. Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe brane pod uwagę w I etapie postępowania rekrutacyjnego

I ETAP

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

50

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Niepełnosprawność kandydata

50

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objecie kandydata pieczą zastępczą

50

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583,1860)

 

III. Kryteria lokalne określone w Uchwale Rady Miejskiej brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego

II ETAP

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

25

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

2.

dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

12

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

3.

miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

4

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

4.

dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny  ubiega się o przyjęcie do przedszkola

3

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

5.

dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole

2

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

6.

dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

1

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

Słowniczek

Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dochód - Pod pojęciem dochodu, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Opublikował: Paweł Bugera
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 12-02-2018 09:23