15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, iż w dniach 17-18 października br., odbędzie się zaplanowane miejskie obronne ćwiczenie epizodyczno-problemowe, którego jednym z elementów jest ewakuacja osób z budynków na wypadek zagrożenia aktem terrorystycznym:

W dniu 17.10.06 r. - ewakuacji poddane zostaną osoby przebywające w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Ratuszowej 10 A.

W dniu 18.10.06 r.ewakuacji poddane zostaną osoby przebywające w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu przy ul. Kilińskiego 10.

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA

 

AKTEM TERRORYSTYCZNYM

 

             Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób, społeczności lub własności w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.

 

 Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach wśród społeczeństwa
i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawa wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

 Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

 Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w zakładzie pracy, miejscach użyteczności publicznej:

  •  zapoznaj się z planem ewakuacji w swoim zakładzie pracy,
  •  pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, sklepu, obiektów użyteczności publicznej lub innych zatłoczonych miejsc,
  •  zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe, wyjścia ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne,
  •  zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu,
  •  zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia,
  •  pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków i nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.
  •  jeśli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób, mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić, przełożonemu, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie lub najbliższej jednostce Policji, Straży Miejskiej, władzom administracyjnym.

 Zasady postępowania kierownictwa instytucji po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

 1. Dyrektor, Prezes, Właściciel firmy dokonuje analizy otrzymanej informacji i podejmuje decyzję o:

·        powiadomieniu policji o zagrożeniu terrorystycznym,

           ewentualnym przerwaniu pracy w zakładzie pracy, instytucji, prowadzenia lekcji w szkole, itp.

       ewentualnym przeprowadzeniu ewakuacji osób z obiektu zagrożonego w trybie alarmowym,

 ·        zabezpieczeniu dokumentów, baz danych w tym tajnych, poufnych i innego mienia posiadającego istotną wartość dla instytucji, itp.,

 ·        przekazuje polecenia wykonawcze dla kierowników podległych komórek organizacyjnych, służb dyspozytorskich, ochrony obiektu itp.

 
 

2. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.

 

 

3. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń sprawdzili, czy w tych pomieszczeniach znajdują się:

 

·        przedmioty, rzeczy, paczki, urządzenia itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń, a które mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby np. interesantów,

 

·                ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń, zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem były w pomieszczeniu oraz czy nie są emitowane z nich sygnały (dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.) Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak korytarze, klatki schodowe, hole, windy, toalety, piwnice, strychy, oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej obiektu.

 

4. Zlokalizowanych przedmiotów, urządzeń, rzeczy, których (w ocenie użytkowników obiektu) przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.

 

5. Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do paniki.

 

Współdziałanie administratora obiektu z policyjną grupą antyterrorystyczną

 

1. Dyrektor zakładu (Prezes, Kierownik, Właściciel) zapoznaje dowódcę grupy policyjnej
z posiadanymi informacjami o zagrożeniu i podjętymi w związku z tym przedsięwzięciami. Wskazuje miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych i punkty newralgiczne w obiekcie.

2. Z chwilą przybycia policji administrator realizuje decyzje podejmowane przez dowódcę grupy antyterrorystycznej i udziela wszechstronnej pomocy.


3. Dyrektor, Komendant ochrony, dyspozytor, strażnik przemysłowy, portier itp. towarzyszy grupie policyjnej przy pracach rozpoznawczych, udzielając informacji odnośnie rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w obiekcie.

4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych. 

 

ZALECENIA

 

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat
i każdorazowo powinni powiadamiać o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.

 

2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie niniejszego tematu oraz dysponować aktualnymi planami ewakuacji i architektonicznymi obiektu (w tym rozmieszczenia punków newralgicznych, takich jak: węzły energetyczne, gazownicze, wodne, które powinny być udostępniane na każde żądanie policjanta kierującego akcją. Z kolei Policja i inne służby mogą udzielić pomocy w realizacji takiego szkolenia.

 

3. Z treścią niniejszych zasad postępowania należy zapoznać wszystkich pracowników w tym szczególnie pracowników administracyjnych i ochrony w obiektach użyteczności publicznej.

 

4. Administrator obiektu powinien podejmować wszelkie kroki zmierzające do fizycznej
i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej osobom z zewnątrz podkładanie w nim ładunków wybuchowych.

 

TELEFONY ALARMOWE

 

·                Pogotowie Ratunkowe tel.  999

 

·                Straż Pożarna tel.  998

 

·                Policja tel.  997, 112

 

·                Straż Miejska tel.  986

 

·                Pogotowie Gazowe tel. 992

 

·                Pogotowie Energetyczne tel. 991

 

·                Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne tel. 994

 

·                Pogotowie Ciepłownicze tel. 670 03 71

 

 


 

 

Dodał: Rafał Porada
Rzecznik Prasowy
Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Opublikował:  | Data publikacji: 03-10-2006 14:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41