18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca

O G Ł O S Z E N I E

Oferta  złożona przez Przemyską Fundację Rozwoju Tańca z siedzibą w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 54a/32 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca złożyła ofertę o dofinansowanie organizacji zadania publicznego pn. „Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization (IDO) 2016. Tańce par i synchro dance”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi organizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Przemyską Fundację Rozwoju Tańca spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość organizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 6 000 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Przemyską Fundację Rozwoju Tańca o wsparcie organizacji zadania publicznego. 

 

PDFFUNDACJA_TANCA-oferta.pdf
PDFFUNDACJA_TANCA-ogloszenie.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 04-03-2016 11:15