7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości  w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia - w zakresie:

- organizowania i finansowania pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

- pokrywania kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

- pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków  pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

- pokrywania kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

- organizowania i finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

- finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

- usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

- finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

-        pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

-        pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-        finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

-        finansowania kosztów wyjazdu:
         a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
         b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego
              udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

Szczegółowe informację, w tym adresy oraz harmonogram pracy OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM oraz jego filii na stronie:
http://www.przeworskbezpieczny.pl/pomoc-pokrzywdzonym

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 22-02-2016 10:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-02-2016 10:45