25 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Porządek obrad XX (20) Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 25.02.2016 r.

Uprzejmie zapraszam na XX (20) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

godz. 08.45 Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

godz. 11.00 Prezentacja wizualna dotycząca zagospodarowania podziemi w ramach Podziemnej Trasy Turystycznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2016 r.
 3. PDFProjekt uchwały nr 27/2016 - Rezolucja w sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego PGE z siedzibą w Przemyślu.pdf
 4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Wystąpienia, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. PDFProjekt uchwały nr 24/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wysockiego I/04”.pdf
 7. PDFProjekt uchwały nr 25/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potoczki”.pdf
 8. PDFProjekt uchwały Nr 18/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf
 9. PDFProjekt uchwały nr 21/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2016 roku.pdf
 10. PDFProjekt uchwały nr 20/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
 11. PDFProjekt uchwały nr 23/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego (...).pdf
 12. PDFProjekt uchwały nr 15/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu (...).pdf
 13. PDFProjekt uchwały nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.pdf, PDFProjekt uchwały nr 29/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.pdf, PDFProjekt uchwały nr 30/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.pdf
 14. PDFProjekt uchwały nr 19/2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Przemyśla za pomocą karty płatniczej.pdf
 15. PDFProjekt uchwały nr 22/2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 r..pdf
 16. PDFProjekt uchwały nr 13/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Przemyśl (...).pdf
 17. PDFProjekt uchwały nr 16/2016 w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf
 18. PDFPodjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Przemyśla – proj. nr 17/2016.pdf
 19. PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – proj. nr 28/2016.pdf
 20. PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady – proj. nr 14/2016.pdf
 21. Plany pracy komisji Rady Miejskiej na 2016 rok oraz sprawozdania z działalności komisji za 2015 r.
 22. PDFSprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego za 2015 rok.pdf
 23. PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 lipca 2015 do 30 września 2015 r..pdf
 24. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz


PDF25.02.2016 r. SESJA - Zaproszenie.pdf

PDFProjekt Nr 31_2016.pdf

PDFProjekt Nr 31_2016 - Autopoprawka.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-02-2016 15:40
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 01-03-2016 16:03