14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważne dla mieszkańców Przemyśla - decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w roku 2016

W związku ze zbliżającym się terminem płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych pragnę poinformować, że dla wielu mieszkańców będzie to jedyny termin zapłaty, ponieważ w wyniku zmian w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić całość kwoty w terminie do 15 marca bieżącego roku.

Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy. W sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi jeden przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach danej nieruchomości (art. 3 ust. 4 u.p.o.l.). W praktyce oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli, bez względu na to, z jakiej części nieruchomości oraz, w jaki sposób faktycznie z niej korzysta, pozostaje osobiście odpowiedzialny za całość powstałego zobowiązania podatkowego.

Decyzje podatkowe są doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze, w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze, najpóźniej jednak do godz. 20.00.

Osoby doręczające decyzje nie są uprawnione do pobierania należności podatkowych. Każda decyzja podatkowa zawiera indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat: przelewem bankowym, we wszystkich placówkach Getin Noble Bank S.A., gdzie nie są pobierane dodatkowe prowizje, lub w kasie tut. Urzędu mieszczącej się na parterze budynku przy ul. Wodnej 11 w Przemyślu.

Ponadto, należy wskazać, że od 2016r. obowiązują następujące zmiany:

  • w przypadku decyzji podatkowych sporządzanych z użyciem systemu teleinformatycznego, zamiast własnoręcznego podpisu osoby uprawnionej do jej wydania na decyzji  może być umieszczony właściwy nadruk,
  • wprowadzono zasadę niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania już wszczętego, w przypadku, gdy wysokość podatku na dany rok podatkowy, nie przekracza najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, określonych w ustawie z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł, w związku z powyższym w 2016 r. doręczane będą jedynie decyzje w sprawie wymiaru podatku na kwotę co najmniej 7 zł.
  • zlikwidowano pojęcie tzw. „względy techniczne”. Od 1 stycznia 2016 roku   grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będą mogły zostać opodatkowane niższą stawką tylko wtedy, jeżeli w stosunku do nich właściwy organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję nakazującą, właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

Jednocześnie ustawodawca doprecyzował, że w przypadku wyodrębnienia własności lokali (np. zakup mieszkania), obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynków stanowiących nieruchomość wspólną, ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

 

Dariusz Łapa

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-02-2016 12:27