16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej

O G Ł O S Z E N I E

Oferta  złożona przez Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu, ul. Równa 2 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 r. Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Konkurs plastyczny dla dzieci „Matka Boża w świątecznej sukience”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 1 600 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

PDFTowarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej-oferta.pdf
PDFTowarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej-ogłoszenie.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 05-02-2016 10:05