"AKTYWNI NA RYNKU PRACY"

W dniu 3 marca 2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie projekty pt.: „Aktywni na rynku pracy” w ramach działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, w schemacie A Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz „Aktywizacja ludzi młodych” w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży, w schemacie A Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w dniu 21 marca 2006r. w/w projekty zostały pozytywnie zaopiniowane do realizacji.
W dniu 3 kwietnia 2006r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla podpisał umowy o dofinansowanie w/w projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt 1.3 „Aktywni na rynku pracy”

Zasadniczym celem projektu jest ograniczanie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn wśród osób bezrobotnych. Celem pośrednim jest motywowanie osób bezrobotnych do działań na rzecz uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Okres realizacji: od 1 lutego 2006r. do 31 maja 2007r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres do 12 miesięcy oraz zarejestrowanych przez okres

od 12 do 24 miesięcy, w szczególności do osób w tym kobiet o niskich kwalifikacjach zawodowych, z krótkim stażem pracy lub bez stażu pracy, pozostających w trudnej sytuacji materialnej i nie potrafiących odnaleźć się
na rynku pracy bez wsparcia.


W ramach projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia:


1. poradnictwo zawodowe dla 50 osób – mające na celu zachęcenie bezrobotnych do podjęcia działań w poszukiwaniu pracy oraz nauczenie metod aktywnego poszukiwania pracy,
2. szkolenia zawodowe dla 50 osób – umożliwiające bezrobotnym o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach ich podniesienie, nabycie lub przekwalifikowanie niezbędne do ponownego wejścia na rynek pracy,
3. prace interwencyjne dla 130 osób przez okres 6 m-cy lub 12 m-cy, (refundacja wynagrodzenia 520 zł wraz z naliczoną składką
na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,16% od tej kwoty) - dzięki, którym bezrobotni nabędą doświadczenie zawodowe,
4. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 10 osób – w trakcie, którego bezrobotni nabędą doświadczenie zawodowe,
5. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 8 osób.
Wymienione wyżej formy wsparcia zwiększą szanse osób bezrobotnych
na rynku pracy oraz poprawią ich sytuację ekonomiczno-społeczną.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.244.140 zł, w tym:
- wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 917.429 zł
- wkład publiczny: 326.711 zł

Projekt 1.2 „Aktywizacja ludzi młodych”

Celem projekt jest aktywizacja młodzieży poprzez zwiększenie szans
na uzyskanie zatrudnienia i zdobycie doświadczenia zawodowego, likwidację barier i trudności w poruszaniu się po rynku pracy.

Okres realizacji: od 1 marca 2006r. do 31 maja 2007r.

Skierowany jest do bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia, zarejestrowanej w tut. Urzędzie przez okres do 24 m-cy oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych do 27-ego roku życia.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia:


1. poradnictwo zawodowe dla 120 osób,
2. staże dla 250 osób przez okres 6 m-cy,
3. prace interwencyjne dla 30 osób przez okres 6 m-cy, refundacja wynagrodzenia 520 zł wraz z naliczoną składką na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,16% od tej kwoty
4. szkolenia dla 33 osób - mające na celu nabycie umiejętności zwalających na dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmieniającego się lokalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.382 170 zł, w tym :
- wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.003 041 zł
- wkład publiczny: 379 129 zł .


Osoby bezrobotne spełniające kryteria programów oraz zainteresowane udziałem w projektach prosi się o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5 Pokój nr 23 i nr 30 I piętro oraz nr 52/53 i nr 43 II piętro
Tel . 016 676-09-19, 016 676-09-06, 016 675-09-02 (staże)

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy
Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta MiastaOpublikował(a):  Data publikacji: 11-04-2006 08:56 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty