„PO PROSTU …NA SWOIM”

      1 kwietnia 2006 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Po prostu … na swoim”.

      Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”.
Głównym celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia oraz powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia
w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

     Adresatami projektu są osoby zamieszkałe w powiecie przemyskim, jarosławskim lub przeworskim, nie zarejestrowane jako bezrobotne, w szczególności:
• młodzież do 25 roku życia
• studenci
• absolwenci szkół wyższych
• osoby pracujące, w tym zagrożone utratą pracy


W ramach projektu beneficjenci będą mieli możliwość:
• udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
• skorzystania z indywidualnych usług doradczych z zakresu zarządzania firmą
• otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej 


      Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności ma na celu udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych inwestycji umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania nowozarejestrowanemu mikroprzedsiębiorcy (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). Wysokość dotacji uzależniona będzie od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, maksymalnie będzie mogła wynieść 20 000 PLN. Ze środków dotacji pokrywane będzie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, natomiast pozostałe 25% będzie musiał ponieść wnioskodawca ze środków własnych.

      Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności ma na celu udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych inwestycji umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania nowozarejestrowanemu mikroprzedsiębiorcy (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). Wysokość dotacji uzależniona będzie od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, maksymalnie będzie mogła wynieść 20 000 PLN. Ze środków dotacji pokrywane będzie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, natomiast pozostałe 25% będzie musiał ponieść wnioskodawca ze środków własnych.


• otrzymania wsparcia pomostowego w formie comiesięcznych dotacji


Wsparcie pomostowe będzie miało postać bezzwrotnej pomocy kapitałowej wspomagającej „przetrwanie” przedsiębiorcy do uzyskania przez niego płynności finansowej. Wypłacane będzie w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 PLN przez okres pierwszych 6-mcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy), z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-cy. Kwota wsparcie pomostowego ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat (np. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne).

Realizacja projektu będzie podzielona na kilka etapów. W pierwszej kolejności osoby, które zgłoszą się do siedziby PARR S.A. będą wypełniały formularze rekrutacyjne, w których będzie trzeba również krótko przedstawić wstępny pomysł na planowaną działalność gospodarczą. W oparciu o wypełnione formularze rekrutacyjne oraz (ewentualną) rozmowę z przyszłymi przedsiębiorcami zostanie wybrana 30 osobowa grupa uczestników projektu.
Drugi etap projektu będzie polegał na udziale zakwalifikowanych osób w 6 dniowym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował m.in. procedurę rejestracyjną działalności gospodarczej, formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym, zasady prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w firmie, ubezpieczenia społeczne i elementy prawa pracy oraz podstawy marketingu w małej firmie. Istotnym elementem szkolenia będzie warsztat dotyczący przygotowywania biznes planu. Rezultatem tego etapu projektu będzie opracowanie przez uczestników wstępnych wersji biznes planów swoich firm, które zostaną „dopracowane” podczas indywidualnych konsultacji z doradcami zatrudnionymi w ramach projektu.
Trzeci etap realizacji projektu to rejestracja działalności gospodarczej przez uczestników projektu oraz złożenie do PARR S.A. wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności oraz dotacji pomostowej wraz z opracowanymi biznes planami firm. Założone w projekcie wsparcie kapitałowe otrzymają jedynie osoby, które przedstawią najlepsze biznes plany swoich firm.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są osobiście w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego /ul. Rynek 26/ w godz. 8.00-16.00, lub wstępnie telefonicznie /tel. 016 675-16-64, 676-09-87/.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-04-2006 16:25 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty