10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO

 Miło nam poinformować, że w piątek 24 marca w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego, którego celem jest praktyczna realizacja udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu Gminy Miejskiej Przemyśl. Powołanie Zespołu Konsultacyjnego wynika z przyjętej przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2005 r. uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

    W skład Zespołu Konsultacyjnego wchodzą następujące osoby:
1. Z ramienia Prezydenta Miasta Przemyśla – pani Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego.
2. Z ramienia Rady Miejskiej – pan Witold Wiśniewski.
3. Przedstawiciel:
Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – pani Agnieszka Pacławska
Wydziału Edukacji i Sportu – pani Halina Pajda
Wydziału Kultury, Promocji i Współpracy – pani Iwona Liweń
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pan Dawid Geleta
Wydziału Finansowego – pani Anna Bobko-Wajda
4. Z ramienia organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:
1) pani Krystyna Makara, Polski Komitet Pomocy Społecznej, reprezentuje Grupę Roboczą ds. Osób Biednych i Bezdomnych;
2) pani Zofia Kulig, UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14; reprezentuje Grupę Roboczą ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży;
3) pan Mieczysław Gibała, Polski Czerwony Krzyż; reprezentuje Grupę Roboczą ds. Starszych i Niepełnosprawnych;
4) pan Edward Smuk, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka; reprezentuje Grupę Roboczą ds. Kultury, Nauki i Edukacji;
5) pan Henryk Burdon, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; reprezentuje środowisko kombatantów.
5. Koordynator ds. współpracy – pan Robert Gawlik.


     Do zadań Zespołu należy w szczególności dokonywanie oceny polityki Miasta wobec organizacji pozarządowych, stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy, przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań Miasta na przyszły rok budżetowy, opracowanie założeń merytoryczno-finansowych rocznego programu współpracy, kształtowanie i rozwijanie różnych form współpracy organizacji pozarządowych
z samorządem terytorialnym. Kadencja Zespołu pokrywa się z kadencją władz samorządowych.

     W pierwszej części spotkania jednogłośnie wybrano: na przewodniczącego Zespołu pana Roberta Gawlika; na wiceprzewodniczącego pana Mieczysława Gibałę, na sekretarza panią Krystynę Makarę.
W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad projektem regulaminu Zespołu, omówiono projekt harmonogramu prac w roku 2006. Szczególne miejsce w trakcie dyskusji poświęcono praktycznym sposobom przygotowania i opracowania propozycji zadań zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w toku prac poszczególnych Grup Roboczych.
     W spotkaniu uczestniczyła także pani Dorota Handzel, pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, która jest odpowiedzialna za współpracę pomiędzy Urzędu a Grupami Roboczymi.

 

Źródło: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGorganizacje (71,24KB)

JPGorganizacje (68,32KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-03-2006 12:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41