15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

REZYGNACJA PREZYDENTA

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma poinformował w dniu 22 lutego br. organizatorów plebiscytu Człowiek Roku Polski Południowo-Wschodniej „Józef 2005” o swojej rezygnacji z uczestnictwa w nim w kategorii „Polityk Roku”. Rezygnacja spowodowana jest względami osobistymi.

Z wnioskami o ujęcie jego osoby także w dwóch pozostałych kategoriach, tj. „Menedżer Roku” i „Osobowość Roku”, wystąpiły Przemyskie Towarzystwo Narciarskie i Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Stowarzyszenie „Wzrastanie”, lecz nie zostały one uwzględnione. Poniżej przedstawiamy ich treść.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta
 
                                                                             

Plebiscyt „Józefy 2005”                                            Przemyśl, dnia 9 luty 2006 r. Kategoria: MENEDŻER


Zgłoszenie kandydata Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy
 do plebiscytu „Józefy 2005”, kategoria – Menedżer.

     Najbardziej widocznym efektem menedżerskiej działalności Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy jest oczywiście oddany do użytku w styczniu 2006 roku stok narciarski, budowany w ramach Przemyskiego Parku Sportowo Rekreacyjnego. Inwestycja ta, jak chyba żadna inna w historii Przemyśla wzbudziła wiele emocji i chociaż znalazła nie tylko zwolenników, ale i zagorzałych przeciwników, przyczyniła się poprzez wywołanie ogólnej dyskusji do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Był to na pewno ważny element tworzenia tak potrzebnego w dzisiejszych czasach społeczeństwa obywatelskiego.
     Niewątpliwie należy pochwalić odwagę włodarza miasta przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu budowy stoku narciarskiego – pomimo braku naboru wniosków do ZPORR działanie 1.4 – nie bał się zaangażować sporej sumy z budżetu Miasta, mając przekonanie, że jest to inwestycja potrzebna Przemyślowi i jego mieszkańcom. Pierwsze tygodnie funkcjonowania przemyskiej nartostrady i reakcje korzystających z niej potwierdzają, że była to decyzja słuszna. Dało to z resztą władzom miasta tak potrzebną energię do zrobienia dalszych kroków w tym kierunku. Złożono już wniosek na II etap inwestycji do funduszu UE INTERREG III A, a bliskie są sfinalizowania starania o pozyskanie środków z innych źródeł.
    Inwestycja miała dla społeczności Przemyśla jednak przede wszystkim wymiar ekonomiczny i była kolejnym etapem budowania wizerunku miasta o charakterze turystycznym. Prezydent Robert Choma od początku swojej kadencji konsekwentnie realizuje poprzez swoje decyzje taki właśnie kierunek rozwoju miasta. Nie są to działania doraźne, mają podbudowę planistyczną, wystarczy wspomnieć nowa Strategię Sukcesu Miasta Przemyśla, Lokalny Program Rewitalizacji, aktualizowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i dotyczą różnych dziedzin.
Poza rozbudową bazy sportowo-rekreacyjnej jest to działalność zmierzająca do wykorzystania naturalnych atutów Przemyśla i regionu (np. Forteczna Trasa Rowerowa, piesze trasy turystyczne, rewitalizacja Kopca Tatarskiego), jak i walorów wynikających z długiej i bogatej historii (Rewitalizacja Starego Miasta). To także inwestycje mające zapewnić poprawę dostępności komunikacyjnej Przemyśla (m.in. planowana na 2006 rok modernizacja ul. Bakończyckiej przy wsparciu pieniężnym z funduszy UE i inne liczne modernizacje ulic i ciągów pieszych na terenie miasta). 
    Z inicjatywy Prezydenta podejmowane są także konsekwentne starania o poprawę funkcjonowania istniejącego przejścia granicznego w Medyce-Szeginiach oraz o budowę nowych, także tych o charakterze turystycznym. Jest to nie tylko przejaw troski o usprawnienie przepływu ludzi i towarów w wymianie z naszym wschodnim sąsiadem, ale również perspektywiczne podejście do kontaktów z mieszkańcami Ukrainy, które w niedługim czasie obok czysto ekonomicznego, mogą przyjąć charakter zwiększającej się wymiany turystycznej. Jest to zapewne jeden z argumentów, obok tak mocnych związków historycznych z narodem ukraińskim, który przemawiał za stałym w ostatnich latach rozwojem współpracy partnerskiej z miastami takimi jak Lwów (przykładem choćby wspólna sesja rad miejskich w 2005r. w Przemyślu), Kamieniec Podolski, Truskawiec, czy Mościska. Rozwijanie tych kontaktów służy też niewątpliwie polepszaniu stosunków polsko-ukraińskich i zbliżaniu się obydwu narodów. Z tych względów władze miasta wspierają powstałą niedawno inicjatywę przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu w Akademię Wschodnioeuropejską. Projekt uczelni na wzór Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą opracowany przez Senat Akademicki PWSZ w Przemyślu wspierany przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest sprawą priorytetową dla całego Podkarpacia – nie tylko Przemyśla.
    Klarowną i przemyślaną wizję rozwoju Przemyśla przyjętą przez Prezydenta Miasta Roberta Chomę potwierdzają plany inwestycyjne na najbliższe lata. Wymienić należy tu kolejny etap budowy stoku narciarskiego będący uzupełnieniem oferty zimowej (m.in. snowpark, całoroczny tor saneczkowy) oferta letnia Przemyskiego Parku Sportowo-Rekreacyjnego w postaci zagospodarowania tzw. „stawików” (na którego dokumentację projektową uzyskano już pieniądze z UE), rozpoczęcie budowy podziemnej trasy turystycznej pod Rynkiem Starego Miasta, przebudowa płyty Rynku Starego Miasta i wiele innych projektów.


Zbigniew Skrzela
Wiceprezes
Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego w Przemyślu

Jerzy Uziembło
Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

Plebiscyt „Józefy 2005”                                                     Przemyśl, dnia 9 luty 2006 r.
Kategoria: OSOBOWOŚĆ


Zgłoszenie kandydata Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy
 do plebiscytu „Józefy 2005”, kategoria – Osobowość.


     Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma to nie tylko urzędnik i polityk. Poprzez swoje działania w ciągu trzech ostatnich lat udowodnił, że ma jasną wizję pełnienia swojej funkcji, a przez to rozwoju miasta i realizuje ją dla dobra jego mieszkańców.
     Przede wszystkim jego pomysł i upór przyczyniły się do powstania w Przemyślu stoku narciarskiego, inwestycji która zdobyła wiele uznania nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także w regionie i poza nim. Wkrótce po oficjalnym otwarciu nartostrady Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wyróżniło Przemyśl za tę właśnie inwestycję tytułem „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2005”. Co ciekawe jest to już drugi przypadek nagrodzenia miasta przez to Stowarzyszenie za podejmowane inicjatywy – w 2003 roku podobny tytuł przyznano za organizację Festiwalu Wielokulturowego „Galicja”. Impreza ta od kilku lat jest sztandarowym wydarzeniem kulturalnym o zasięgu międzynarodowym i w umiejętny sposób przypomina o wielokulturowej przeszłości regionu, traktując ją jako jego bogactwo i powód do dumy. Kolejne edycje odbywają się przy osobistym zaangażowaniu Prezydenta Miasta i jego pełnym zrozumieniu dla idei tego wydarzenia.
     Gospodarz Przemyśla bardzo dobrze rozumie potrzebę rozwijania kontaktów z partnerami z zagranicznymi i bazowania przy tym na wspólnej przeszłości. Docenił to m.in. Austriacki Czarny Krzyż honorując Go swoim wyróżnieniem za opiekę miasta nad znajdującymi się w nim licznymi grobami wojskowymi. Do trudnych, ze względu na powikłaną i tragiczną historię, należą w naszym mieście stosunki z narodem ukraińskim. Do niewątpliwych zasług p. Roberta Chomy należy kładzenie dużego nacisku na współpracę z miastami ukraińskimi i społecznością ukraińską Przemyśla. Co niejednokrotnie podkreślał, nawiązanie serdecznych, pozbawionych niedomówień kontaktów z naszym wschodnim sąsiadem leży w dobrze pojętym interesie naszego miasta i jest niezbędne dla jego dalszego rozwoju.
     Jako człowiek działający na wielu polach ma również wiele zrozumienia dla osób potrzebujących, inicjując akcje charytatywne i angażując się w realizację pomysłów innych środowisk. Wspomnieć tu należy kolejne edycje akcji „Pomóc – zwykła rzecz” mającej na celu niesienie pomocy cierpiącym i potrzebującym dzieciom, czy choćby wspieranie pomysłu „Caritas” i Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej organizacji wigilii dla ubogich (w tym roku ponad 700 uczestników), a także wspieranie działalności na rzecz dzieci prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wzrastanie”.
     Za wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń nakierowanych na pomoc ludziom oraz konsolidację różnych środowisk, Prezydent Miasta Przemyśla uzyskał od nich wiele wyróżnień, gratulacji i podziękowań, wystarczy wspomnieć tylko kilka z nich: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących, Związek Inwalidów Wojennych RP, Polski Czerwony Krzyż, Przemyskie Towarzystwo Cyklistów. Za swoją działalność otrzymał także wiele medali i odznak: medal województwa małopolskiego za "kultywowanie więzi i rozwijanie współpracy w ramach historycznej Małopolski", Medal Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, medal „Za Zasługi w Ochronie Granicy Rzeczypospolitej Polskiej” nadany przez Komendanta Głównego SG, Nominacja do tytułu Najlepszego Samorządowca 2004 roku w kategorii Miejskiej w Pierwszym Ogólnopolskim Plebiscycie na Najlepszego Samorządowca Roku organizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych, Złoty medal Serce za serce Fundacji Prometeusz PRO PUBLICO BONO, Dyplom nadający godność Honorowego Członka Towarzystwa przyznany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Złota odznaka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Statuetka APOSTOLO nadana przez Stowarzyszenie Katolickie Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpacka Nagroda Samorządowa – wyróżnienie w kategorii Najlepszy Prezydent – 2005, czy wreszcie Nagroda im. Grzegorza Palki, tzw. „Samorządowy Oskar”.
     Prezydent Robert Choma jest także członkiem władz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Jego wiedza i doświadczenie w administracji samorządowej zostały docenione także przez władze państwowe, czego wynikiem było m.in. powołanie jego osoby do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego na drugą już kadencję.


Ks. Marian Bocho
Dyrektor
Caritas Archidiecezji Przemyskiej


Alicja Sabatowska
Prezes
Stowarzyszenia ”Wzrastanie”

Opublikował:  | Data publikacji: 02-03-2006 11:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41