28 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla jest miejską samorządową jednostką organizacyjną, realizującą określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Do podstawowych zadań Biura należą w szczególności sprawy z zakresu:

 1. Kształtowania polityki przestrzennej, w tym zasad zagospodarowania przestrzennego.
 2. Formułowania wniosków i opinii do opracowań związanych z gospodarką przestrzenną na poziomie gminy, regionu i kraju.
 3. Opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Przemyśla oraz jego zmian.
 4. Opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wymaganymi ustawowo opracowaniami towarzyszącymi.
 5. Realizacji procedur formalno-prawnych związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Prowadzenia banku danych, w tym rejestrów graficznych wniosków o sporządzenie i zmianę planów, decyzji o warunkach zabudowy i  lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Prowadzenia monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym ocen aktualności planów i studium oraz opracowywania wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. Opracowania programów, studiów, koncepcji i analiz urbanistycznych dla potrzeb wynikających z zagospodarowania terenu, w tym  projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Opracowania informacji i opinii urbanistycznych dotyczących zasad zagospodarowania terenu, podziału i przeznaczenia nieruchomości.
 10. Gromadzenia i przechowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również uchylonych i nieobowiązujących oraz materiałów z nimi związanych.
 11. Biuro może wykonywać odpłatnie opracowania z zakresu zadań statutowych dla innych podmiotów i jednostek samorządowych na podstawie umów i porozumień.
 12. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeniesienia decyzji, wydawanie zaświadczeń z zakresu planowania przestrznenego, prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego, opiniowania projektów podziału nieruchomosci, na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015r.)

Biuro powołano Uchwałą Nr 166/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 października 2003r.

Szczegółowy zakres działania Biura Rozwoju Miasta Przemyśla określa statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 47/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r., zmieniony Uchwałą Nr 79/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015r

 

siedziba Biura: 37-700 Przemyśl ul. Matejki 1

Godziny pracy: pn-pt: 7.30-15.30,

telefon:  16 6783716, 16 6760042, 16 6760043

email: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub brmprzemysl@idsl.pl

Regon: 651549041

NIP: 795 23 16 122
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl