PROJEKT "STOP BEZRADNOŚCI - CZAS NA ZMIANY"

     W listopadzie 2005r. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu złożył w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt pt. „Stop bezradności – czas na zmiany” w ramach działania 1.5 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, w schemacie Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Na posiedzeniu komitetu sterującego w dniu 15 grudnia 2005r. w/w projekt został pozytywnie zaopiniowany do realizacji.


Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej poprzez udzielenie pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne w wejściu ma rynek pracy i powrotu do życia zawodowego.

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2006r. do 30 września 2007r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nieprzerwanie od daty ostatniej rejestracji co najmniej 24 miesiące, w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenach zagrożonych marginalizacją a także ubiegających się o zasiłki z pomocy społecznej.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
1. poradnictwo zawodowe dla 80 osób – mające na celu zachęcenie bezrobotnych do podjęcia aktywnych działań w poszukiwaniu pracy oraz wzrost mobilności zawodowej bezrobotnych.
2. szkolenia zawodowe dla 50 osób – umożliwiające bezrobotnym o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach ich podniesienie, nabycie lub przekwalifikowanie niezbędne do ponownego wejścia na rynek pracy.
3. prace interwencyjne dla 37 osób
4. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 14 osób – w szczególności ponowne uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu przez pielęgniarki.
5. staże dla 10 osób
Wymienione formy wsparcia umożliwią bezrobotnym zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wejście na rynek pracy po dłuższej nieobecności i w konsekwencji poprawę sytuacji materialnej i społecznej.
Całkowita wartość projektu wynosi: 782.389 zł, w tym:
- wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 470.408 zł
- wkład publiczny: 117.602 zł
- wkład prywatny: 194.379 zł

Osoby bezrobotne spełniające kryteria programu oraz zainteresowane udziałem w projekcie prosi się o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5
Pokój nr 23 I piętro i nr 52/53 II piętro
Tel . 016 676-09-19, 016 676-09-06

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-01-2006 13:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty