Budżet Miasta na 2016 rok przyjęty. Ślubowanie radnego.

Najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej odbywających się 21 grudnia było przyjęcie budżetu miasta na 2016 rok. Uchwała została przyjęta, a do składu Rady dołączył nowy Radny, Maciej Karasiński, który na sesji złożył ślubowanie. W programie sesji znalazły się też m.in. dwie rezolucje RM dotyczące budowy przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice oraz siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Zanim radni rozpoczęli realizować program sesji, ze świątecznym programem wystąpiły w Sali narad dzieci z Przedszkola Nr 19 w Przemyślu. Przedstawione przez nie jasełka były formą życzeń dla wszystkich zgromadzonych na sali na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

sesja_budżetowa_2.jpeg

Zaprezentowany przez Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Skarbnik Miasta projekt uchwały budżetowej Miasta Przemyśla na 2016 rok po przedstawieniu opinii oraz dyskusji został przyjęty przez radnych.

W budżecie zaplanowano dochody miasta w wysokości 296.784.452 zł, wydatki określono na poziomie 292.644.452 zł. Powstała w ten sposób nadwyżka w wysokości 4.140.000 zł przeznaczona zostanie na rozchody, tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek (w 2016r. zaplanowano szybszą spłatę części zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 414.000 zł). Wydatki majątkowe, a więc inwestycje zaplanowano w wysokości 15.409.734 zł.

PDFUchwała Nr 228 - Uchwała budzetowa na 2016 rok.pdf (3,45MB)

Na sesji Rada przyjęła także ślubowanie od Macieja Karasińskiego, który wszedł w skład RM w miejsce zmarłego Przewodniczącego Władysława Bukowskiego.

sesja_budżetowa_3.jpeg

Radni podjęli w trakcie sesji kilka uchwał wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad. Wśród nich znalazły się dwie rezolucje:

- w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Radni wyrażają w niej sprzeciw wobec decyzji ustępującej administracji rządowej, których skutkiem na obecnym etapie jest zaniechanie budowy przejścia – (…) okazało się jednak, że ze strony ustępującej administracji rządowej nie podjęto w 2015 r. żadnych działań w kierunku rozbudowy przejścia w Malhowicach, a przeznaczone na ten cel pieniądze prawdopodobnie wykorzystano na inne cele. (…) Budowa przedmiotowego przejścia ma stać się impulsem do szybszego rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu oraz przygranicznego obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Rada upoważniła Prezydenta Miasta do przekazania treści rezolucji Prezydentowi RP, Prezesowi RM. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Parlamentarzystom okręgu przemysko – krośnieńskiego, Posłom do Parlamentu Europejskiego z okręgu podkarpackiego, Wojewodzie Podkarpackiemu, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Staroście Przemyskiemu oraz Wójtowi Gminy Przemyśl.

- w sprawie ulokowania siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Wolnym Królewskim Mieście Przemyślu. W związku z pojawiającą się możliwością ulokowania siedziby Trybunału Konstytucyjnego według zasad polityki deglomeracyjnej Rada zwróciła się do Marszałka Sejmu RP oraz parlamentarzystów o uchwalenie w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zmiany wskazującej jako siedzibę Trybunału Przemyśl. Jednocześnie radni zaproponowali w rezolucji, jako siedzibę Trybunału kompleks Zamku Kazimierzowskiego lub inną o odpowiedniej randze znajdującą się na terenie miasta.

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 22-12-2015 14:18 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 29-12-2015 15:47

Na skróty