15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 16 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Przemyśla. Spotkanie otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, który przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za liczny udział. Prezydent podkreślił znaczenie organizacji działających w sferze pożytku publicznego, jak również realizujących zadania na rzecz naszego miasta. Na zakończenie złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.   

Następnie głos zabrał Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik, który omówił, przyjęty w dniu 26 listopada 2015 r. przez Radę Miejską w Przemyślu, Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Prezentacja programu polegała na przedstawieniu sposobu jego powstawania, trybu konsultacji oraz przybliżeniu celów programu, jak również finansowych i pozafinansowych form współpracy. Na realizację programu w roku 2016 zaplanowano kwotę ponad 3 mln zł.  

Z kolei Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Duda dokonała podsumowania prac Rady w związku dobiegającą końca drugą kadencją. W swoim wystąpieniu przybliżyła tematy, którymi zajmowała się Rada oraz przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat.

Przewodniczący Przemyskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Jan Faber zapoznał zebranych z celami partnerstwa na rzecz integracji i rozwoju Miasta Przemyśla. Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa zostało podpisane w dniu 31 maja 2015 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe: Uczniowski Klub Sportowy Gladiator, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Integracja”, Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku i przywołane Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Mówca zachęcił zgromadzone organizacje do włączenia się w partnerstwo.

Prezes Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” Renata Stefaniak w skrócie omówiła główne źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji oraz przybliżyła propozycję powołania klastra turystycznego, również zapraszając organizacje do włączenia się w ten projekt.

Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Przemyślu Artur Kiełt przedstawił informację na temat warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. Organizacje pozarządowe mogą w trakcie prowadzonej działalności przekazać część swoich dokumentów do Archiwum. Pan Kierownik zadeklarował pomoc i zachęcił do bezpośredniego kontaktu.

W trakcie spotkania uczestnicy zgłosili uwagi dotyczące m.in. bardzo wysokich kosztów szkoleń dla organizacji, konieczności zabezpieczenia znacznego wkładu własnego w konkursach oraz zdarzających się sytuacji dublowania imprez w mieście.

Ważnym tematem spotkania było omówienie propozycji wspólnego opłatka dla organizacji pozarządowych. Zebrani potwierdzili potrzebę takiej inicjatywy oraz omówili założenia organizacyjne.
Pani Krystyna Makara, reprezentująca Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu poinformowała o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie koordynowanie prac związanych z opłatkiem. Wymieniła także kilka propozycji zgłoszonych przez organizacje.   

Pan Robert Gawlik zasygnalizował zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach oraz przypomniał obowiązki organizacji wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Z uwagi na ważkość tematu zaproponował zorganizowanie w kolejnych miesiącach spotkań tematycznych, poświęconych omówieniu poszczególnych zagadnień.

Na zakończenie Pani Jadwiga Duda złożyła wszystkim obecnym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 22-12-2015 14:44
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 22-12-2015 14:45