ROZMAWIALI O PRZYSZŁOŚCI I KIERUNKACH ROZWOJU TERENÓW PRZYGRANICZNYCH

    W dniu 11 października br. na zaproszenie Posła na Sejm RP Marka Kuchcińskiego oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy na spotkanie w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu przybyli przedstawiciele przygranicznych powiatów i gmin.

Celem spotkania w którym uczestniczyło ok. 30 starostów, burmistrzów i wójtów terenów przygranicznych oraz ich przedstawicieli było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości i kierunków rozwoju terenów przygranicznych. Stało się ono okazją do wymiany zdań i dyskusji nad problemami z jakimi borykają się samorządy.
 Wśród wielu poruszanych kwestii szczególną uwagę zwrócono między innymi na infrastrukturę drogową. Rozmawiano również o problemach przejść granicznych i tego jak przekłada się to na atrakcyjność inwestycyjną regionu.
 Poseł Marek Kuchciński poprosił o przygotowanie przez samorządy propozycji kierunków rozwoju w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie polityki regionalnej. Mówił także o potrzebie powołania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Mówiono również o efektywnym wykorzystywaniu funduszy unijnych. Jednym z tematów było również uporządkowanie kompetencji oraz przejrzystość polityki samorządu terytorialnego i rządu.

 

 

 

 

Jako cel strategiczny określono tworzenie nowych miejsc pracy poprzez  skuteczną poprawę warunków rozwoju gospodarczego ułatwiająca osiągnięcie konkurencyjności województw i krajowych przedsiębiorstw, a jednocześnie przeciwdziałanie marginalizacji słabiej rozwijających się obszarów Polski poprzez kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju.


RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-10-2005 15:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty