-0.2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

    Szanowni Państwo -  Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 września 2005 roku w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się ostatnie spotkanie w sprawie konsultacji zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach akcji „Przejrzysta Polska” – projektów Karty Współpracy i „Mapy aktywności” oraz wynikającego z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.

     W wyniku szerokich konsultacji stworzono model współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przemyśla. Istotnym elementem tej współpracy będzie: powołanie Zespołu Konsultacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele władz miasta, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, powołanie Koordynatora ds. współpracy, zarządzenie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, opracowanie harmonogramu spotkań władz miasta z organizacjami.   
Ogólnopolska akcja społeczna „Przejrzysta Polska” stwarza okazję do pogłębienia i wzmocnienia współpracy z trzecim sektorem, pobudzenia aktywności społecznej, podjęcia dialogu społecznego na poziomie gminy w oparciu o zasady przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.
    Otwiera się przed nami szansa zbudowania nowej jakości życia publicznego – partnerstwa w realizowaniu zadań publicznych, odpowiedzialności za dobro wspólne, odbudowania przestrzeni publicznej, w której na plan pierwszy wysuwa się tworzenie warunków rozwoju działalności organizacji pozarządowych, praktyczna realizacja zasady pomocniczości, debata społeczna o podstawowych problemach oraz budowanie więzi partnerskich.
    Jako Prezydent Miasta Przemyśla zapewniam Państwa o pomocy i wsparciu w dalszym rozwijaniu współpracy z sektorem pozarządowym.
    Pragnę podziękować wszystkim tak licznie biorącym udział w konsultacjach za zaangażowanie, radę i wsparcie. Państwa głosy zostały skrupulatnie odnotowane, przyczyniając  się do ostatecznej wersji przyjętych dokumentów.


Z wyrazami szacunku
Robert Choma
Przeydent Miasta Przemyśla

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl