7 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku oraz pomocy społecznej na lata 2016-2018.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku oraz pomocy społecznej na lata 2016-2018.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2015r. do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia ofert decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje). Dopuszcza się możliwość wezwania do uzupełnienia oferty w terminie 3 dni.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem i opatrzona pieczęcią imienną.
 6. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem).
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 8. Dopuszcza się składanie przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie.
 9. Podmioty, które składają kilka ofert w ramach jednego konkursu powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie (dotyczy również organizacji kilku turnusów), przy czym mogą tylko w jednej kopercie złożyć komplet załączników, oznaczając jednocześnie w kolejnych ofertach, gdzie znajdują się załączniki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. hm. I. Kossowskiej 1, tel. 16 675-20-42.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku oraz pomocy społecznej na lata 2016-2018, w załączeniu:

PDF   Zarządzenie Nr 453/2015 Prezydent Miasta Przemyśla z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku oraz pomocy społecznej na lata 2016-2018. (4,59MB)
DOCwzór oferty-wersja word.doc (120,50KB)
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 20-11-2015 11:54
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 20-11-2015 12:02