Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Przemyślu przy ul. Rejtana 6, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

GL.6840.2.2015.AM6                                                                                                                                    Przemyśl, dnia 26 października 2015 r.

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Przemyślu przy ul. Rejtana 6,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr                                               1

Powierzchnia użytkowa lokalu:                           22,24 m2

Powierzchnia piwnicy:                                           8,35 m2

KW lokalu nr                                                        PR1P/00103547/8

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 536/10000 części w działce nr 895 o pow. 0,0267 ha w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00052961/3 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rejtana 6.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Rejtana 6 i składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym i przedpokoju, w którym usytuowane jest wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,35 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest kuchnią kaflową. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłodze w pokoju położony jest parkiet, a w przedpokoju posadzka betonowa. Budynek przy ul. Rejtana 6 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.05.1972 r. pod pozycją A-705/709 tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Rejtana 6 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 26 sierpnia 2015 r. i 14 października 2015 r., które zakończyły się wnikiem negatywnym.

8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 2 grudnia 2015 r. o godz. 1230 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2015 r.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 1 w kwocie 1 800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „trzeci przetarg ustny nieograniczony ul. Rejtana 6/1”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 24 listopada 2015 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował(a): Anna Wilczak Data publikacji: 12-11-2015 12:33

Na skróty