14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2015 r. do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

  1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6,poz. 25).
  3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczenie nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.
  4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularzu muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie żądane in formacje).
  5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
  6. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, tel. 16 675-20-42.

W załączeniu:

- PDF   Zarządzenie Nr 416/2015 Prezydent Miasta Przemyśla z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”. (2,30MB)

- DOCwzór oferty-wersja word.doc (120,50KB).
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 28-10-2015 10:19
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 28-10-2015 10:39