Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA NT. PAŁACU LUBOMIRSKICH

W ciągu ostatnich dni w regionalnych mediach ukazały się doniesienia na temat podejmowanych przez władze miasta działaniach w sprawie przyszłości Pałacu Lubomirskich i prowadzonego w nim rodzaju działalności.

Niektóre z tych informacji mogą wprowadzać w błąd, wiele z nich jest również niepełnych lub mylnie interpretujących intencje władz miasta Przemyśla. Przypomnijmy więc niektóre fakty odnoszące się do tego obiektu i funkcjonujących w nim instytucji:
   1. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki z siedzibą w Pałacu Lubomirskich nastąpiło w wyniku decyzji wojewody przemyskiego – Zarządzenie Nr 3 z dnia 13 stycznia 1995r. W tym akcie prawny określono m.in. przedmiot działania ROKEiN: „prowadzenie i koordynowanie badań naukowych oraz gromadzenie dokumentacji w zakresie edukacji, kultury i nauki na terenie województwa przemyskiego i regionu południowo - wschodniego”. W Statucie będącym załącznikiem do wspomnianego Zarządzenia w zakresie działania Ośrodka wymienia m.in. zadania związane z działalnością szkolnictwa wyższego:
- w dziedzinie kultury – prognozowanie rozwoju edukacji i szkolnictwa artystycznego;
- w dziedzinie edukacji – prognozowanie rozwoju szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, podejmowanie działań zmierzających do rozwoju bazy dydaktycznej przyszłego szkolnictwa wyższego;
- w dziedzinie nauki – prognozowanie rozwoju nauki, a zwłaszcza wyższego szkolnictwa zawodowego w woj. przemyskim, kształcenie kadry naukowej, tworzenie warunków do zdobywania stopni naukowych przez organizację stacjonarnego ośrodka kształcenia.
W akcie notarialnym, którym przekazano nieodpłatnie Pałac Lubomirskich w użytkowanie wieczyste ROKEiN „z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej”.

   2. 22 stycznia 2004r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości, w której zobowiązuje Prezydenta Miasta Przemyśla do przejęcia omawianej nieruchomości na rzecz Miasta Przemyśla i „następnie podjęcia działań zmierzających do przekazania w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu w celu rozbudowy tej szkoły.”
Wniosek o dopisanie w tej uchwale intencyjnej terenu pałacowo – parkowego zgłoszony został w trakcie sesji przez radnego Ludwika Kaszubę. Uchwała została przegłosowana przez radnych RM stosunkiem głosów: 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 7.

   3. Uchwałą 206/2004 z dnia 28 października 2004r. podjęta została przez Radę Miejską w Przemyślu w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.
W Statucie nowo utworzonego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki wymieniono 5 nieruchomości, w których instytucja będzie prowadzić działalność statutową, w tym także Pałać Lubomirskich. Obecnie tego rodzaju działalność jest prowadzona, na zasadach i w zakresie identycznym, jak podczas funkcjonowania ROKEiN. Wymogiem prawnym nakładanym przez zapisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (ustawa z dnia 25 października 1991r., art. 19, ust 1) jest łączenie instytucji kultury wraz z ich majątkiem, stąd niemożliwe było wyłączenie Pałacu Lubomirskich ze struktur PCKiN przed tym faktem i zmiana rodzaju działalności prowadzonej w tej nieruchomości.

   4. Już 13 sierpnia 2004r. (po podjęciu uchwały intencyjnej w sprawie połączenia instytucji kultury) w Prezydent Miasta Przemyśla wystąpił do Ministerstwa Kultury z prośbą o wyjaśnienie: czy wymagana jest zgoda Ministra do spraw kultury w przypadku zaprzestania prowadzenia w tym obiekcie dotychczasowej działalności kulturalnej oraz w przypadku ewentualnego zbycia wyżej wymienionego obiektu na rzecz innego podmiotu, który nie będzie prowadził w nim działalności kulturalnej. Nadesłana w grudniu 2004r. informacja Ministerstwa Kultury wskazuje, że ewentualne zaprzestanie prowadzenia działalności kulturalnej w takim obiekcie nastąpić może w trybie nowelizacji Rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki (w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących...)polegającej na wykreśleniu obiektu z wykazu.
   W związku z tą odpowiedzią 13 stycznia 2005 roku Prezydent Miasta Przemyśla wystąpił do Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego z wnioskiem o wykreślenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki z wykazu obiektów, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane. Jako przesłanki takiego rozwiązania Prezydent Miasta wskazywał fakt nie istnienia ROKEiN od 1 stycznia 2005r. oraz to, że większość pomieszczeń Pałacu Lubomirskich jest wynajmowana – na zasadzie umowy użyczenia – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wspomniana została także w piśmie możliwość przekształcenia
w najbliższym czasie wspomnianej uczelni w Akademię Wschodnio-Europejską oraz przyjęcie przez władze miasta wspieranie szkolnictwa wyższego w Przemyślu za priorytet. Dodatkowo zaznaczono we wniosku, że baza lokalowa nowo powstałego PCKiN (Zamek kazimierzowski, Klub „Niedźwiadek”, Dom Kultury Kolejarza, w przyszłości pomieszczenia „Domu Ogrodnika”) w zupełności zaspokaja jego potrzeby i stwarza warunki do realizacji zadań statutowych.
   Obecnie w Pałacu Lubomirskich jest w dalszym ciągu prowadzona jako podstawowa działalność kulturalna. Nie zmieni się do czasu podjęcia przez Ministra Kultury wspomnianej decyzji.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA