PROBLEMY SPOŁECZNE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA

    19 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Komitetu ds. Owoców Roku Eucharystii z Prezydentem Miasta Przemyśla, przedstawicielami gmin powiatu przemyskiego i organizacji pozarządowych.

   Zespół powstał w listopadzie 2004 roku w wyniku prac Rady Społecznej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, a celem jej działalności jest m.in. wzbogacenie społecznych przedsięwzięć na rzecz potrzebujących realizowanych w duchu nauki Kościoła w innych środowiskach – do ich realizacji nieodzowna jest współpraca z samorządem gminnym i powiatowym.
   Program działań w zakresie społecznych inicjatyw przedstawił na spotkaniu w UM ks. prałat Zbigniew Suchy, który podkreślił, że inicjatywa zmierza do zasypywania podziału pomiędzy Kościołem a samorządem. Zwieńczeniem różnych działań na tym polu będzie Kongres Eucharystyczny w mieście.
Problemy społeczne i system opieki społecznej na terenie naszego miasta przybliżyła zebranym p. Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich. Szczegółowo omówiła działania podejmowane na rzecz: dzieci (świetlice profilaktyczne, wypoczynek letni z programem profilaktycznym, placówki opiekuńczo-wychowawcze), niepełnosprawnych (warsztaty terapii zajęciowej, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), dorosłych (usługi opiekuńcze w domach, usługi całodobowe, jadłodajnie i schroniska dla ubogich i bezdomnych) uzależnionych (Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom). Wskazała także inne formy pomocy jak sklep Towarzystwa do Walki z Kalectwem, biuro porad obywatelskich i telefon zaufania.
   Ryszard Wołoszyn reprezentujący Wójta Gminy Przemyśl i Podkarpacką Wspólnotę Organizacji Socjalnych opowiedział o idei tworzonych w gminach Szkolnych Kół Animatorów Trzeźwości. Oprócz wymiany doświadczeń w dziedzinie pomocy potrzebującym padły także propozycje konkretnych działań – reprezentujący świetlicę środowiskową przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Henryk Pawłowski zaproponował powołanie przy Prezydencie Miasta Przemyśla Społecznej Rady do spraw Dzieci i Młodzieży, a ks. Wojciech Pac wskazał na konieczność pobudzenia inicjatywy i aktywności Romów korzystających
z pomocy społecznej. Na rolę jaką mogą odgrywać Rodzinne Domy Dziecka zwrócił uwagę ks. parał. Józef Bar, który zaapelował też o podejmowanie inicjatyw zmierzających do ich powstawania.
Osobną częścią spotkania była prezentacja przez Roberta Gawlika – przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich UM – procedury zlecania realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
fot. Grzegorz Karnas

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-02-2005 10:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty