9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie reorganizacji przemyskiej służby zdrowia.

5 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym zmianom w przemyskiej służbie zdrowia. O proponowanych kierunkach reorganizacji mówili członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Piotr Ciompa. Spotkanie było kontynuacją przeprowadzonych niedawno w Przemyślu spotkań informacyjno-konsultacyjnych z radami społecznymi placówek, związkami zawodowymi oraz radnymi Rady Miejskiej. Tocząca się od dłuższego czasu dyskusja z udziałem Prezydenta Miasta Przemyśla i całego samorządu miasta, dotyczy trzech placówek zdrowia: Szpitala Miejskiego będącego jednostką organizacyjną miasta oraz Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu oraz Obwodu Lecznictwa Kolejowego, które są jednostkami samorządu województwa. - Chcemy poprawić jakość świadczonych usług w placówkach medycznych w Przemyślu, a także obniżyć koszty ich funkcjonowania. Założeniem planowanej reorganizacji nie jest redukcja etatów, a jedynie uporządkowanie organizacyjne placówek i ich ochrona przed zapaścią – powiedział na konferencji członek zarządu Stanisław Kruczek.

Materiał, który prezentujemy poniżej wyjaśnia powody opracowania planów reorganizacji oraz propozycje jej przeprowadzenia.

Aktualnie sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia jest dramatyczna. Świadczą o tym z jednej strony wyniki finansowe publicznych podmiotów leczniczych i bardzo wysoki poziom ich zadłużenia, a z drugiej kolejki oczekujących pacjentów i utrudniony dostęp do świadczeń medycznych. Powodem tego jest prowadzona od lat zła polityka rządu oraz kolejnych ministrów zdrowia, niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych na leczenie i niezrozumiały system podziału tych środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, preferujący jedne regiony Polski (np. mazowieckie) kosztem pozostałych (np. podkarpackie). Odnosząc się do naszego województwa należy podać konkretne, negatywne skutki tych działań.

W latach 2010-2015 zobowiązania razem we wszystkich podmiotach leczniczych (szpitale i przychodnie) na Podkarpaciu wzrastały z roku na rok od 1,4% do 11% w stosunku do roku poprzedniego (od kwoty 430 mln w 2010 r., do 603 mln w 1-szym kwartale 2015 r.) Poziom zobowiązań w roku 2015 był wyższy o ponad 40% w stosunku do 2010 r. W podobny sposób wzrastały zobowiązania w szpitalach naszego województwa (powiatowych i wojewódzkich), w 1-szym kwartale 2015 były wyższe  o ponad 41% (581 mln) niż w roku 2010 (410 mln). Największą dynamikę w zobowiązaniach razem wykazują jednostki samorządu województwa – w 2015 roku wzrost w stosunku do roku 2010 o 46,5% (225,3 mln – 330,0 mln), natomiast dla jednostek samorządu powiatów wzrost wyniósł 32,8% (192,8 mln – 256,1 mln). 

W przypadku zobowiązań wymagalnych sytuacja jest analogiczna, w kolejnych latach obserwujemy ich wzrost (od 12% do nawet 32%). Łącznie w tym okresie zobowiązania wymagalne wzrosły o 73%. Należy nadmienić, że zobowiązania wymagalne dotyczą jedynie szpitali, ponieważ dla innych jednostek łącznie wynosiły w pierwszych trzech latach około 200 tys., w następnych trzech nie przekroczyły 20 tys. zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim jednostek samorządu województwa oraz samorządu powiatów. Dla zobowiązań wymagalnych jest podobnie, zauważamy wzrost w jednostkach samorządu województwa o 108,6% (49,4mln - 103,1 mln), a w jednostkach powiatowych o 27,5% (37,6 mln – 48,0 mln)

Dokonując analizy przemyskich szpitali należy stwierdzić, że zadłużenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio wynosi ponad 47 mln złotych w tym zobowiązania wymagalne to ponad 7 mln złotych (stan na koniec sierpnia 2015). W skali miesiąca wydatki na obsługę zadłużenia długoterminowego sięgają 830 tys. zł. W przypadku Szpitala Miejskiego zobowiązania długoterminowe lub wymagalne nie występują. Szpital Miejski nie jest zadłużony w tym rozumieniu, że nie ma zobowiązań długoterminowych, ani wymagalnych, a jedynie bieżące, jak każde przedsiębiorstwo.

Przedstawione dane liczbowe świadczą, że system ochrony zdrowia na Podkarpaciu wymaga naprawy. Aktualnie szpitale podkarpackie zadłużone są na 581 mln zł. z czego ponad 8% stanowi zadłużenie długoterminowe i wymagalne Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio.

Pierwotnie założono, iż połączenie obu szpitali przemyskich przyniesie poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych udzielanych mieszkańcom Przemyśla i okolic oraz racjonalizację gospodarki ekonomiczno-finansowej publicznych podmiotów leczniczych, a także poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców subregionu przemyskiego. Istotnym argumentem za połączeniem szpitali jest konieczność dokonania inwestycji w Szpitalu Miejskim rzędu 20-25 mln. zł., bez czego lecznica po 31 grudnia 2016 nie będzie spełniać wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i może zostać zamknięta. Organ tworzący, tj. miasto Przemyśl, nie dysponuje aktualnie takimi środkami finansowymi.

Po przeprowadzeniu analiz zaproponowano korektę pierwotnej koncepcji połączenia. Uznano za bardziej celowe połączenie Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu. W efekcie proponowanych działań powstanie podmiot leczniczy o nazwie Szpital Wojewódzki Nr 2 w Przemyślu, dla którego organem tworzącym będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego. Należy nadmienić, że Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu nie posiada zobowiązań wymagalnych i w ostatnich w latach wypracowuje niewielki zysk. Połączenie będzie dotyczyć jednostek nie obarczonych ciężarem zadłużenia. Z uwagi na fakt, że pracownicy Szpitala Miejskiego mają niższe wynagrodzenia, nowa koncepcja połączenia pozwoli na stopniowe wyrównywanie wynagrodzeń, co byłoby niemożliwe w przypadku połączenia z Wojewódzkim Szpitalem Św. Ojca Pio, będącego w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Utrzymane zostanie zatrudnienie na dotychczasowym poziomie (przejęcie pracowników Szpitala Miejskiego nastąpi w oparciu o art. 231kp. Wiadomo, że zatrudnienie w publicznym podmiocie leczniczym daje większą stabilizację zatrudnienia.

Takie rozwiązanie, w którym oba szpitale wojewódzkie posiadając ten sam organ tworzący zagwarantuje, że lecznice nie będą prowadziły wobec siebie, działalności konkurencyjnej w sytuacji niewystarczającego finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie wzmocnią swoją pozycję, gdyż będą realizowały synergię wynikającą ze wspólnych zakupów i racjonalizacji wykorzystania sprzętu, powierzchni oraz zatrudnienia. Argumentem za uwzględnieniem OLK w procesie łączenia jest długofalowa polityka NFZ przesuwania środków finansowych z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne. Szpitale, które nie uwzględnią w swojej strategii tego trendu będą traciły pacjentów oraz środki finansowe wynikające z kontraktów.

Równolegle planowane jest stopniowe przenoszenie oddziałów zabiegowych szpitala miejskiego do siedziby szpitala wojewódzkiego na ul. Monte Cassino 18 z powodu niespełnienia po 31 grudnia 2016 wymagań technicznych bloku operacyjnego. W obecnej siedzibie Szpitala Miejskiego przewiduje się pozostawienie oddziałów zachowawczych (a nawet przeniesienie niektórych oddziałów zachowawczych z Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio). Zakłada się, że oba szpitale nie powinny posiadać w swojej strukturze dublujących się oddziałów. Rozważa się możliwość połączenia 7 oddziałów w strukturach pierwszego lub drugiego szpitala wojewódzkiego. W ich miejsce powstaną nowe oddziały, które będą udzielały nowych świadczeń: Oddział psychogeriatryczny (40 łóżek), Oddział endokrynologiczny (25 łóżek), Oddział rehabilitacji kardiologicznej (15 łóżek),  Oddział terapii izotopowej – hospitalizacja w trybie jednodniowym (5 łóżek), Oddziałów opieki długoterminowej i paliatywnej (liczba łóżek do ustalenia). Jest to spójne z założeniami mapy potrzeb zdrowotnych, która w kolejnych latach będzie podstawą finansowania usług medycznych przez NFZ.

Jednocześnie nastąpi rozbudowa sieci poradni przyszpitalnych w subregionie przemyskim, także poza siedzibami szpitali oraz poza samym miastem. Przejęcie poradni OLK przyniesie know-how oraz da impuls procesowi rozbudowy sieci poradni, co sprzyjać też będzie retencji pacjentów subregionu przemyskiego dziś migrujących do szpitali rzeszowskich. Należy także założyć wzrost procentowy pacjentów OLK kierowanych przez lekarzy do dalszego leczenia w szpitalach wojewódzkich w Przemyślu. OLK wchodzące w skład Szpitala Wojewódzkiego nr 2 nie zmniejszy zakresu świadczeń, lokalizacja się nie zmieni, tak więc pacjenci nie ucierpią, a w lecznictwie szpitalnym bardzo skorzystają. OLK pozwoli Szpitalowi Wojewódzkiemu nr 2 rozwinąć sieć poradni w subregionie przemyskim, co będzie pozytywną odpowiedzią na długofalową strategię NFZ przesuwania nakładów z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne; szpital który nie dostosuje się do tej strategii będzie systematycznie pogarszał swoje wyniki finansowe.

Konferencja_zdrowie.jpeg

Reasumując:

Przemyska służba zdrowia bez rozwiązania zadłużenia szpitala im. Św. Ojca Pio (ponad 50 mln. zł.) nie ma szans na uzdrowienie. Klasyczny plan naprawczy nie przyniesie środków finansowych na spłatę obecnego zadłużenia.
Bez przyłączenia do SPZOZ - u wojewódzkiego (szpitala im. Św. Ojca Pio lub Obwodu Lecznictwa Kolejowego), wobec niemożności pokrycia straty przez Miasto Szpital Miejski z mocy prawa będzie zlikwidowany lub skomercjalizowany i ewentualnie sprywatyzowany. Innej możliwości ustawa nie przewiduje. Po połączeniu nowy Szpital Wojewódzki nr 2 funkcjonował będzie jako SPZOZ, czyli podmiot publiczny, który gwarantuje stabilizację i pewność zatrudnienia.
Szkodliwe byłoby dla pacjentów z Przemyśla i powiatu przemyskiego przyłączanie Szpitala Miejskiego do Szpitala im. Św. Ojca Pio. Niezadłużony Szpital Miejski zostałaby obciążony długami oraz bardziej skomplikowaną i mniej efektywną  strukturą organizacyjną. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest połączenie Szpitala Miejskiego z OLK i powstanie Szpitala Wojewódzkiego nr 2. Bez powstania niezadłużonego drugiego szpitala wojewódzkiego miasto i powiat przemyski mogą nie otrzymać około 16 mln. zł. z RPO, o które będzie aplikował nowy Szpital. Dodatkowo Szpital Miejski posiada zdolność kredytową w wysokości ok.15 mln. zł.
Szpital Wojewódzki nr 2 nie zaprzestanie świadczeń medycznych prowadzonych dziś przez OLK. Odwrotnie przewiduje się rozwój poradni także poza dzisiejszą siedzibą OLK na ul. Sportowej.
Głównym założeniem łączenia podmiotów leczniczych jest utrzymanie zatrudnienia poprzez przekazanie pracowników na podstawie art. 231K.p. Jest to podstawowy warunek, o którym informowani są pracownicy i związki zawodowe. Absolutnie nie zostanie przeprowadzona likwidacja któregokolwiek podmiotu tylko świadoma reorganizacja, która zapewni stabilizacje zatrudnienia i rozwój świadczeń medycznych. Po połączeniu nastąpi konsolidacja sieci przychodni i rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


opr. i zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-10-2015 12:56
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 07-10-2015 13:04