LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

3 marca br. odbyła się w Urzędzie Miejskim w Przemyślu pierwsza prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla. Spotkanie miało konwencję konsultacji społecznej i do udziału w nim zaproszeni zostali wszyscy, którzy w trakcie opracowywania programu zgłaszali do niego swoje wnioski, m.in. przedstawiciele spółek miejskich, wspólnot mieszkaniowych, kościołów i wyznań oraz innych instytucji.  

  Przez często przywoływane pojęcie „Rewitalizacja” należy rozumieć – jak zostało to zdefiniowane na spotkaniu – „kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym. To połączenie działań technicznych – wyburzeń, remontów, adaptacji, ulepszeń itp. – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących we wskazanych obszarach: bezrobociem, przestępczością, zanikiem więzi rodzinnych i ucieczką wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych gospodarczo miast.” 
  Lokalny Program Rewitalizacji jest więc zintegrowanym, interdyscyplinarnym oraz kilkuletnim programem operacyjnym bazującym na współpracy różnych podmiotów i obejmuje równocześnie działania infrastrukturalne, jak i działania na rzecz rozwoju handlu i usług oraz kwestii społecznych dla mieszkańców danego obszaru. Ma za zadanie określenie i zidentyfikowanie potrzeb w zakresie rewitalizacji na terenie Miasta Przemyśla w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2005 – 2013: Lokalny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do ubiegania się przez Gminę Miejską Przemyśl oraz innych wskazanych w programie beneficjentów o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 
  Okres realizacji LPR Miasta Przemyśla przewidziany jest na lata 2005 – 2013, co ma ścisły związek z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w której obowiązuje 7-letni okres planowania budżetu. Program swoim zasięgiem obejmuje i koordynuje wszelkiego typu projekty, których celem będzie poprawa sytuacji w mieście, w różnych aspektach życia. Szeroki zakres zadań obejmuje zarówno zadania inwestycyjne jak i nie-inwestycyjne.
  Typy projektów: 
- poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych;
- tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach (montaż systemów monitoringu, modernizacja i budowa oświetlenia);
- prace remontowo – konserwatorskie budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy;
- remont, modernizacja lub adaptacja budynków i przestrzeni użyteczności publicznej i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele edukacyjno-społeczne;
- poprawa warunków do uprawiania sportu, rekreacji i turystyki na terenie miasta Przemyśla;
- przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych umożliwiających integrację osób zdrowych 
i niepełnosprawnych;
- remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiającej rozwój działalności społeczno – opiekuńczej i zdrowotnej;
- remont budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy;
- remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla przedstawiony zostanie Radnym pod obrady na sesji RM w marcu br.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-03-2005 08:22 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty