12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie projektu „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”.

logo_kapitał ludzki.jpeg

30 września odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2015. Poza pracownikami MOPS-u wzięły w nim udział osoby zaangażowane w projekt, a władze miasta reprezntował Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder.

Projekt „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” był współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami projektu byli bezrobotni lub nieaktywni zawodowo mieszkańcy Przemyśla w wieku 15-64 lat, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w tym: osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu  społecznemu poprzez uruchomienie procesu aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu. Uczestnictwo w projekcie w/w grupy odbiorców prowadziło do zdobycia kluczowych umiejętności społecznych kształtujących aktywne postawy życiowe, dało możliwość uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych umożliwiających zatrudnienie, chętni podnieśli lub uzupełnili wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Nowością była możliwość zdobycia przez osoby do 30-go roku życia  doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach.

Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich lat realizacji projektu, przede wszystkim odnoszące się do liczby zainteresowanych klientów ośrodka udziałem w projekcie, w latach 2013-2015 wsparciem objęto 772 osoby, dla których przewidziano różne formy wsparcia. W ramach aktywnej integracji uczestnicy projektu brali udział w: treningach umiejętności społeczno-interpersonalnych, indywidualnym doradztwie zawodowym, poradnictwie prawnym, kursach zawodowych. Osoby niepełnosprawne skorzystały również ze stacjonarnych zabiegów rehabilitacyjnych, gdzie każda z osób skorzystała bezpłatnie  z 30-40 zabiegów zalecony przez lekarza specjalistę. Projekt dał również możliwość skierowania osób do Centrum Integracji Społecznej, gdzie uczestniczyły zgodnie z Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego.

 

 

Kolejną z form wsparcia był Program Aktywności Lokalnej obejmujący siedem podprogramów skierowanych do grup wymagających szczególnego wsparcia. Objęto pomocą; osoby w wieku 15-25 lat, osoby mające problemy opiekuńczo-wychowawcze, osoby uwikłane w przemoc, osoby zamieszkujące ul. Herburtów, osoby wychowujące samotnie minimum jedno dziecko, bezrobotne matki dzieci do lat 6-ciu oraz osoby bezrobotne z rodzin 3+. Uczestnicy PAL mieli możliwość skorzystania z pomocy asystentów rodziny, animatora lokalnego, brali również udział w spotkaniach grupy samopomocowej prowadzonej przez specjalistę. Istotnym elementem Programu Aktywności Lokalnej jest integracja uczestników oraz osób z ich otoczenia i naprzeciw temu wyszyły działania środowiskowe, które objęły: integracyjne imprezy plenerowe, zajęcia  artystyczno-kulturalne, zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, zajęcia integracyjno-sportowe.

Możliwość zastosowania takich właśnie form pomocy klientom ośrodka  jest świetnym sposobem na ich aktywizację zawodową i społeczną. Pokazanie osobom wykluczonym społecznie, że można zdziałać wiele zarówno dla siebie jak i rodziny mając chęci jest głównym celem osób realizujących projekt. Efekty zauważamy już na etapie poszczególnych działań i jak po ich zakończeniu, czasem po wielu miesiącach ale jest to „motor” wskazujący, że działania na rzecz aktywnej integracji należy kontynuować i wpierać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu - powiedział Dyrektor MOPS-u Tomasz Baran, który na koniec podziękował też uczestnikom projektu za  liczny udział i życzył owocnych efektów pracy włożonej w doskonalenie siebie.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-10-2015 12:53
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 05-10-2015 09:58