STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY POMOC DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA

  Do 24 lutego do Wydziału Edukacji i Sportu UM w Przemyślu wpłynęło 2400 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Zgodnie z przepisami do końca marca br. uchwalony zostanie regulamin dotyczący udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta Przemyśla obejmuje stypendia szkolne, oraz zasiłek szkolny. Stypendia są przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie poniżej 316 zł netto na osobę. Natomiast zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom mającym przejściowo trudną sytuacje materialną z powodu zdarzenia losowego.
  Przypomnijmy, że prawo do stypendiów dla uczniów z terenu miasta przysługuje, uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, młodzieży i dorosłym oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych. Warunkiem otrzymywania stypendium jest kształcenie się i nie przekroczenie 24 roku życia. Stypendia przysługują wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonej w głębokim stopniu, upośledzonych umysłowo ze sprzężeniem niepełnosprawności. Stypendium w tym przypadku przysługuje do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki i dotyczy osób zamieszkałych na terenie Przemyśla. Prawo to posiadają również uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły publicznej, a także słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia. W przypadku kolegiów stypendium przysługuje do 24 roku życia. 
  Stypendia są przyznawane uczniom w formie całkowitego, lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Stypendia są przyznawane również osobom w formie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendia rozliczane są na podstawie przedstawionych rachunków.
W bieżącym roku stypendium wyniesie od 44,80 zł do112 zł miesięcznie, wysokość zależeć będzie od sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy. Stypendia przyznawane są od 1 stycznia do 30 czerwca. 

RAFAŁ PORADA 
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-03-2005 08:19 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty