POMOC DLA MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH

 Pomoc ta dotyczy stypendiów dla młodzieży z terenów wiejskich. Oferowana jest w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Budżetu Państwa.      Stypendia skierowane są do młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, a także miastach do 5 000 lub do 20 000 mieszkańców jeśli w mieście nie ma szkoły ponad gimnazjalnej publicznej kończącej się maturą. Pomoc jest skierowana również do uczniów rozpoczynających lub kontynuujących naukę w szkołach ponad gimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości, oprócz szkół dla osób dorosłych. Stypendium przysługuje również osobom gdzie dochód na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 250 zł netto. 
   Stypendia są uwzględniane przy refundacji kosztów takich jak: koszty podróży do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, wyżywienia w stołówkach, noclegów w bursach 
i internatach, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, zakup odzieży sportowej. 
   Wydatki muszą być udokumentowane rachunkami, lub dokumentami o równoważnej wadze księgowej. Szkoła zbiera rachunki w wyznaczonych terminach. 
W roku szkolnym 2004/2005 przyznane zostało 733 stypendia. Na mocy porozumienia z Powiatem Jarosławskim, Wydział Edukacji i Sportu odpowiada za poprawność funkcjonowania programu stypendialnego.

   Organ prowadzący pozyskuje środki w ramach konkursu. Konkurs na rok 2005/2006 zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w marcu. Jeśli Miasto Przemyśl przystąpi do konkursu nie zawierając porozumienia Wydział Edukacji i Sportu będzie odpowiedzialny za przygotowanie wniosku, regulaminu, oraz dokumentacji konkursowej, a także podziału środków i sporządzenia umów stypendialnych. Dodatkowo jest prowadzona weryfikacja rachunków i sporządzanie sprawozdań.


RAFAŁ PORADA 
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
Opublikował(a):  Data publikacji: 02-03-2005 08:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty