SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

  Tworzony System Informacji Oświatowej to bazy danych oświatowych, które prowadzone będą w formie elektronicznej przez wszystkie szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) nadzorowane przez Miasto, oraz inne podmioty
i jednostki organizacyjne spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli, ponadto jednostki prowadzące obsługę finansowo - księgową szkół i placówek oświatowych.

System Informacji Oświatowej obejmuje bazy danych szkół i jednostek oświatowych, które mają za zadanie w formie pisemnej i elektronicznej dwukrotnie w ciągu roku, tj. od dnia 31 marca i 15 września przekazać odpowiednie informacje. Zadaniem samorządu jest opracowanie w ciągu 7 dni roboczych zbiorczego systemu informacji
i przekazaniu ich do odpowiedniego kuratora oświaty.
W systemie znajdą się informacje o szkole w tym: powierzchnia gruntów i obiektów budowlanych, liczba oraz rodzaj pomieszczeń szkolnych, wyposażenie, oraz koszty funkcjonowania. Ponadto znajda się informacje o uczniach, słuchaczach, wychowankach, oraz absolwentach w tym:
Liczba uczniów i absolwentów, liczba uczniów uległych wypadkom, oraz liczba uczniów w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego. W bazie znajdą się także informacje dotyczące: danych personalnych nauczycieli ich stopnia wykształcenia
i specjalizacji, wysokości wynagrodzenia i stażu pracy, oraz dane o pozostałych pracownikach nie będących nauczycielami. System Informacji Oświatowej to także dane o spełnianiu obowiązku nauki.
System Informacji Oświatowej stanie się źródłem informacji dla jednostek samorządu terytorialnego, które są organem prowadzącym szkoły publiczne i dotującym szkoły niepubliczne. System ten zastąpi dotychczasową sprawozdawczość GUS i MENiS. Na terenie Miasta Przemyśla systemem objętych zostanie ponad 80 placówek oświatowych.

RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-03-2005 08:17 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty