10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AKCJA "PRZEJRZYSTA POLSKA"

  W dniu 15 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań poświęconych przystąpieniu Gminy Miejskiej Przemyśl do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. W spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę wzięli udział Sekretarz Miasta Przemyśla Henryka Kaszycka-Paniw – koordynator akcji, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Radyk, naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, reprezentanci organizacji pozarządowych działających w Przemyślu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

W imieniu Prezydenta Miasta zebranych powitała Sekretarz Miasta Przemyśla Henryka Kaszycka-Paniw, następnie przybliżyła uczestnikom spotkania, w formie prezentacji multimedialnej, podstawowe założenia akcji „Przejrzysta Polska” oraz listę zadań do zrealizowania.

Celem akcji „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego, jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, prowadzące do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzania aktywności obywatelskiej. 

W ramach programu będzie realizowanych sześć zadań obowiązkowych i osiem dodatkowych, których wybór i zasadność została oceniona przez uczestników spotkania na specjalnie przygotowanej ankiecie. 
Zadania obowiązkowe odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Należą do nich: 
1) opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie, 
2) wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu,
3) opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
4) opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy, 
5) wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy – procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze, 
6) przygotowanie i rozpropagowanie książeczki (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”. 

Realizacja zadań dodatkowych będzie polegać na:
1) uruchomieniu samorządowego serwisu informacyjnego, 
2) utworzeniu punktu informacyjnego,
3) przygotowaniu i wdrożeniu kodeksu etycznego radnego; 
4) stworzeniu „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności, 
5) inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców, 
6) wprowadzeniu stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczeniu tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju; 
7) wprowadzeniu systemu oceny pracy urzędników, 
8) wprowadzeniu do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.

Na pytania dotyczące zadań realizowanych przez Radę Miasta Przemyśla odpowiadał Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Radyk. 

Po zaliczeniu zadań przez organizatorów samorząd dostanie certyfikat uczestnictwa w akcji „Przejrzysta Polska” i znajdzie się na specjalnej „mapie przejrzystości”.

W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Danuta Wiech przystąpiła do realizacji jednego z elementów Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 dotyczącego powołania Zespołu Inicjatywnego, w skład którego wchodzą pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na początku przypomniała podstawowe założenia pracy Zespołu oraz przedstawiła propozycję powołania w ramach Zespołu następujących grup roboczych: Grupa ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, Grupa ds. Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Kombatantów, Grupa ds. Mniejszości Narodowych, Grupa ds. Kultury, Nauki i Edukacji. 
Następnie zaprezentowała zarys programu pracy Zespołu.

W ostatniej części przystąpiono do realizacji zadania dot. stworzenia „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności. W tym celu przedstawiciele sektora pozarządowego otrzymali ankiety aktualizacji danych. Na tej podstawie zostanie opracowana baza danych organizacji działających na terenie miasta.

Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 29 czerwca br. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Opublikował:  | Data publikacji: 28-04-2005 20:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32