30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program współpracy na 2016 rok

Informujemy o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania wszelkich propozycji i uwag na temat przyszłorocznego Programu. Podstawą prac jest obecnie obowiązujący Program współpracy na rok 2015.

Propozycje i opinie prosimy zgłaszać do 15 września 2015 r. w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Program współpracy na rok 2016" lub drogą elektroniczną: kancelaria@um.przemysl.pl.

Wszystkie zebrane propozycje zostaną następnie przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zaopiniowania. Z kolei Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotuje projekt Programu, który następnie zostanie poddany konsultacjom z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w sposób określony w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

 Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy.

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 24-08-2015 13:29
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 24-08-2015 13:31