37 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015r. – Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR”.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015r. – Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR”.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2015 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

  1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta  wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.
  4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie żądane informacje)
  5. Oferta  zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
  6. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015r. – Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR”, w załączeniu.

PDF   Zarządzenie Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
PDFZałącznik do zarządzenia Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 sierpnia 2015 r.
DOCwzór oferty-wersja word.doc
 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 19-08-2015 13:24
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 27-08-2015 08:52