19 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu
(Numer projektu: 2000/PL/16/P/PE/009)

Okres realizacji: 2001 – 2010
Źródło finansowania: Fundusz Spójności
Wartość całkowita: 13 955 200,00 EURO (56 377 104,67 zł wartość szacunkowa)
Dofinansowanie: 6 977 600,00 EURO (28 188 552,33 zł wartość szacunkowa)

Realizacja inwestycji zapewni zdolność do całkowitego oczyszczania ścieków dla całej społeczności miasta Przemyśla oraz sąsiadujących gmin. Docelowo liczba ludności zamieszkującej teren zlewni przemyskiej oczyszczalni ścieków wyniesie prawie 90 000 osób. Realizacja przedsięwzięcia kierowana jest także do całej społeczności zamieszkującej w dolinie rzeki San poniżej miasta Przemyśla. Dostosowanie parametrów oczyszczonych ścieków do norm prawnych, a także uporządkowanie gospodarki osadowej, z całą pewnością wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego i tym samym na polepszenie walorów przyrodniczych całego regionu.
W ramach projektu wykonano następujący zakres prac:

 • rozbudowa linii technologicznej o obiekty gospodarki osadowej,
 • zwiększenie przepustowości części mechanicznej oczyszczalni z ok. 26500m3/d do ok. 28200m3/d,
 • rozbudowa procesu technologicznego o obiekty gospodarki ściekowej i biogazowej,
 • wprowadzenie automatyzacji procesów technologicznych,
 • rekultywacja lagun osadowych,
 • modernizacja rozdzielni głównej - część elektryczna,
 • renowacja sieci technologicznych i kanalizacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków,
 • wymiana ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni,
 • stacja odwadniania osadu – jednostka rezerwowa (prasa taśmowa, pompy i instalacje),
 • stacja uzdatniania ścieków oczyszczonych dla potrzeb wody technologicznej,
 • optymalizacja technologii osadników wstępnych (regulacja dopływu ścieków, odprowadzenie na kratę gęstą części pływających, zakup i montaż urządzeń do opróżniania osadników),
 • instalacja do spłukiwania osadu w zbiorniku retencyjnym wód opadowych.

W sierpniu 2009 r. zakończyły się roboty budowlane w ramach projektu.
W grudniu 2010 r.  opracowano Raport Końcowy Projektu, który został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje dot. projektu dostepne pod adresem:
http://www.pwik.przemysl.pl/item,57,modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-przemyslu-zakonczone.htm

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 02-07-2015 14:55
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 03-07-2015 09:59