15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Dyrektora I Liceum Ogólnolształcącego - przetarg na wynajem pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z pokojem śniadań

OGŁOSZENIE

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu , ul. Słowackiego 21 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni 36 m2, do prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z pokojem śniadań. Pomieszczenie przewidziane do wynajmu wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Opłata za media wliczona jest w cenę opłaty za wynajem.

 Minimalna stawka czynszu wraz z opłatami wynosi 690,-zł

 Załatwienie spraw związanych z prowadzeniem działalności, wyposażeniem oraz uruchomieniem (uzgodnienia np. z inspekcją sanitarną itp.) sklepiku należy do Najemcy.

Po wynajęciu pomieszczenia, Najemca zobowiązany jest do:

- wyposażenia sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,

- utrzymania czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego najbliższym otoczeniu,

- przestrzegania obowiązujących na terenie szkoły przepisów i zasad bhp i p. poż.,

- otwarcia sklepiku tylko w godzinach pracy szkoły,

 

W asortymencie sklepiku oprócz artykułów spożywczych dopuszczonych przez ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia dzieci w szkołach oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia, mogą znaleźć się artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, ołówki, przybory szkolne itp.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy (w załączeniu druk oferty).

2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami przyszłej umowy najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

W dniu podpisywania umowy najmu Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), podmioty podlegające wpisom do rejestrów przedłożą aktualny wypis z właściwego rejestru.

Kryterium wyboru oferty jest najwyższa, miesięczna zaoferowana kwota za najem pomieszczenia.

Cena podana w ofercie obowiązywać będzie w okresie od 1 września 2015 r. do końca czerwca następnego roku, w okresie miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień obowiązuje opłata miesięczna w wysokości 50% zaoferowanej ceny.

Pisemne oferty w kopercie oznaczonej „Oferta na wynajem pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego” należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 6 lipca 2015 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godz.1100.

Podpisanie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana następuje nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty. W przypadku nie podpisania umowy z winy oferenta, który wygrał przetarg, wynajmujący odstąpi od jej zawarcia. W takim przypadku umowa zostanie zawarta z oferentem, którego oferowana cena odpowiada wynajmującemu lub unieważni przetarg.

Protokolarne przejęcie lokalu użytkowego następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy najmu.

Projekt umowy najmu lokalu można pobrać w siedzibie szkoły.

OFERTA

Na prowadzenie sklepiku  szkolnego wraz z pokojem śniadań

w I Liceum Ogólnokształcącym  im. J.Słowackiego w Przemyślu

1) Dane podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej składającej ofertę:

pełna nazwa:

…………………………………………………………………

..........................................................................................

..........................................................................................

dokładny adres:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2) Niniejszym składam ofertę na prowadzenie:

sklepiku  szkolnego wraz z pokojem śniadań w I Liceum Ogólnokształcącym  im. J.Słowackiego w Przemyślu

Oferuję kwotę brutto: ………………………………………zł miesięcznie.

Słownie: ……………………………………………………………….

 

Przemyśl, dnia ………………………..

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam(y), że występuję(my) w obrocie prawnym

zgodnie w wymaganiami ustawowymi. *

Oświadczam(my), że w przypadku wygrania przetargu

zobowiązuje(my) się do zarejestrowania odpowiedniej działalności

gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

…………………………………….

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam(y), że posiadam(y)*, nie posiadam(y)*

zaległości płatniczych w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych właściwych dla mojego miejsca

zamieszkania.*

Niniejszym oświadczam(y), że nie prowadzimy żadnej działalności

gospodarczej. *

…………………………………….

* niepotrzebne skreślić

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 23-06-2015 13:20
Modyfikował: Ewa Rojek | Data modyfikacji: 23-06-2015 13:20