1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o możliwości wykupu lokali użytkowych przez ich dotychczasowych najemców

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

INFORMUJE

Wsłuchując się w postulaty zgłaszane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Przemyśla, Przemyską Kongregację Kupiecką i Przemyski Konwent Społeczno – Gospodarczy, Rada Miejska w Przemyślu w dniu 6 lutego 2014 r. podjęła Uchwałę Nr 11 w sprawie reasumpcji Uchwały Nr 224/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.

W wyniku wprowadzonych zmian od dnia 17 marca 2014 r. najemcy lokali użytkowych mogą skorzystać z pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym jeżeli aktualna umowa najmu trwa co najmniej 5 lat. Sprzedaż tych lokali prowadzona jest w uparciu o wartość rynkową z bonifikatą 10% jeżeli lokal użytkowy znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych przysługuje najemcom tych lokali, którzy mają zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony i łącznie spełniają następujące warunki:
  1. są użytkownikami lokalu, który chcą nabyć, na podstawie umowy najmu, obowiązującej co najmniej pięć lat do daty złożenia wniosku o sprzedaż,
  2. nie zalegają z żadnymi opłatami i podatkami na rzecz Miasta lub zarządcy,
  3. w stosunku do których nie są prowadzone czynności zmierzające do wypowiedzenia umowy najmu,
  4. w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe,
  5. w stosunku do których brak jest podstaw uzasadniających rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia,
  6. jeżeli w umowie najmu brak jest zastrzeżenia o wyłączeniu lokalu ze sprzedaży.
 2. Lokale użytkowe sprzedaje się w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tych lokali.
 3. Cena zbycia lokali użytkowych ustalana jest przez Prezydenta Miasta Przemyśla w oparciu o wartość rynkową lokalu określoną przez niezależnego od Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla rzeczoznawcę majątkowego bez bonifikaty kwotowej ani procentowej.
 4. Jednostki posiadające status instytucji wyższej użyteczności publicznej nie prowadzące działalności zarobkowej mogą uzyskać bonifikatę lecz jedynie poprzez uzyskanie indywidualnej zgody Rady Miejskiej w Przemyślu wyrażonej w formie stosownej uchwały.
 5. Od ceny zbycia lokalu użytkowego podlegają odliczeniu nakłady konieczne poniesione przez najemcę na remont lokalu, jeżeli najemca nie korzystał z innych ulg związanych z poniesionymi nakładami, a w szczególności ze zwolnień z czynszu i posiadał stosowne pisemne zgody wynajmującego lub zarządcy na dokonanie tych nakładów.
 6. Cena zbycia lokalu użytkowego płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub w ratach.

Nie podlegają sprzedaży lokale użytkowe w przypadku gdy:

 1. lokal usytuowany jest w budynku stanowiącym wyłączną własność Miasta.
 2. lokal znajduje się w budynku, w stosunku do którego przewidziana jest zmiana jego funkcji lub w stosunku do którego podjęto działania zmierzające do zmiany zagospodarowania terenu lub niezbędny jest do realizacji zadań własnych Miasta.
 3. lokal usytuowany jest w budynku, w stosunku do którego została podjęta decyzja o rozbiórce.
 4. lokal położony jest w budynku przeznaczonym do realizacji zadań użyteczności publicznej, w szczególności placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowych, administracyjnych, kulturalnych.
 5. jeżeli toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub Miasto.
 6. w przypadku powzięcia informacji o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem.

Część z najemców skorzystała już z możliwości wykupu lokalu użytkowego.

Zakup lokalu użytkowego to m.in. zabezpieczenie się m.in. przed inflacją czy też wzrostem stawek czynszowych w przypadku podnajmu lokalu na prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej na wniosek najemcy osobie bliskiej na okres dłuższy niż 1 rok.

Wszystkich zainteresowanych wykupem wynajmowanego lokalu użytkowego od Gminy Miejskiej Przemyśl lub uzyskaniem szerszych informacji w tym zakresie zapraszam do bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Gospodarki Lokalowej ul. Wodna 11, pok. 307, II piętro, tel. 16-675-21-09, 16-675-20-01 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gl@um.przemysl.pl

Opublikował: Robert Rybotycki | Data publikacji: 22-06-2015 12:45
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-06-2015 12:46