14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 01 czerwca 2015 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz §9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Prezydent Miasta Przemyśla przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską w Przemyślu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Kadencja rady trwa cztery lata.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą składać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Przemyśla.

Wyżej wymienione organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent Miasta Przemyśla powoła pięciu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

DOCXKarta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.docx (13,57KB)
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 01-06-2015 08:52
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 01-06-2015 08:58