22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. organizacji i kadr w Straży Miejskiej w Przemyślu

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:specjalisty ds. organizacji i kadr w Straży Miejskiej w Przemyślu przy ul. Sportowej 8 37-724 Przemyśl

 

1. Wymagania niezbędne:

1.posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5. wykształcenie wyższe i co najmniej 4 – letni ogólny staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

1. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office, Exel,
2. biegła znajomość programów kadrowych, w tym programu „Kadry”,
3. znajomość i biegła obsługa platformy ePUAP,
4. biegła znajomość programu KSAT,
5. znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych (miejskich)
oraz wynikających z niej rozporządzeń, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw kadrowych (pracowniczych), ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
6. preferowane wykształcenie wyższe w zakresie administracji samorządowej,
7. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
8. samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy,
9. odpowiedzialność, rzetelność, terminowość dokładność, dyskrecja, samodzielność, komunikatywność, zdyscyplinowanie.

3. Zakres zadań na stanowisku specjalisty ds. organizacji i kadr:

1. prowadzenie akt osobowych pracowników w sposób zgodny z przepisami prawa,
2. prowadzenie całości spraw wynikających ze stosunku pracy, tj. przygotowywanie pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz zmianą warunków zatrudnienia, wypowiedzeń umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających, świadectw pracy i innych,
3. nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów,
4. wprowadzanie, aktualizacja i archiwizowanie danych w programie kadrowym,
5. obsługa platformy ePUAP,
6. obsługa programu KSAT,
7. organizowanie szkoleń dla pracowników Straży Miejskiej w Przemyślu w zakresie prawa pracy i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
8. prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników,
9. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia oraz badaniami lekarskimi pracowników,
10. prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
11. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym sprawozdań GUS,
12. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, dokonywanie zmian i korekty danych pracowników,
13. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.
14. przygotowywanie i pisanie pism dotyczących spraw pracowniczych, awansów zawodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych itp..
15. współpraca przy przygotowywaniu projektów regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i pism urzędowych oraz pism w sprawach kadrowych,
16. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwieniem korespondencji,
17. obsługa kasy zgodnie z „Instrukcją Kasową”,
18. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.

4. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem, które powinna zawierać oferta:
 

1. list motywacyjny,
2. życiorys zawodowy (CV),
3. kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy (doświadczenie zawodowe),
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j.t.)”.

 

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata na adres: Straż Miejska w Przemyślu, ul. Sportowa 8, w terminie do 1 czerwca 2015 r. O terminowości złożenia oferty będzie decydowała data stempla pocztowego.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu do ich złożenia  określonego w ogłoszeniu o naborze  - nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty odrzucone w wyniku wyboru na wolne stanowisko urzędnicze, przechowywane będą zgodnie z przepisami regulującymi przechowywanie dokumentacji archiwalnej.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) informuję, że Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu, ul. Sportowa 8, 37 – 700 Przemyśl  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się  o zatrudnienie  w Straży Miejskiej w Przemyślu.

Dane osobowe zbieranie są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,  w celu wyłonienia kandydata do pracy w Straży Miejskiej w Przemyślu. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w celu związanym z realizacją procesu  naboru,  przysługuje prawo dostępu do treści swoich  danych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych jest obowiązkowe, co wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  z późn. zm.), przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy  oraz cyt. wyżej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoba, której oferta została wybrana w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wyboru jej oferty, pod rygorem odrzucenia tej oferty. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Przemyśla oraz tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Przemyślu.

Komendant

Straży Miejskiej

w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-05-2015 12:44
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-05-2015 12:45