10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budowa szkolnego placu zabaw z siłownią i ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przemyśl: Budowa szkolnego placu zabaw z siłownią i ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.
Numer ogłoszenia: 109020 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, faks 016 6786449.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw z siłownią i ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj placu zabaw z siłownią oraz ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu. 1.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu Inwestora, 2) wykonanie robót w zakresie: a). niwelacji terenu, b). wykonania nawierzchni bezpiecznej wylewanej na podbudowie betonowej, c). wykonania nawierzchni trawiastej, d). dostawy i montażu urządzeń wyposażenia placu zabaw, e). dostawy i montażu urządzeń do ćwiczeń ruchowych, f). dostawy i montażu urządzeń siłowni, g). dostawy i montażu pawilonu dla siłowni, h). wykonania chodników z kostki brukowej, 3) wykonanie monitoringu 4) przygotowania dokumentów związanych z przekazaniem placu zabaw, urządzeń do ćwiczeń ruchowych oraz siłowni do użytkowania. 1.3. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 1) Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok.1000 m2 w tym: a). strefa do zabaw o nawierzchni bezpiecznej wylewanej na podbudowie betonowej o powierzchni ok. 240 m2, b). strefy siłowni o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm o powierzchni ok. 110 m2 w tym chodniki, c). strefy ćwiczeń ruchowych o nawierzchni trawiastej o powierzchni ok. 650 m2 ( w tym trawniki), 1.4. Zakres prac projektowych i robót budowlanych został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, który został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia publicznego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.42.00.00-8, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2000,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie placu zabaw o powierzchni co najmniej 200 m2 o nawierzchni syntetycznej wylewanej, wraz z montażem urządzeń zabawowych dla dzieci, - potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą: a) kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy Pzp., b) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej c) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 3) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5 ppkt 1; 4) dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczególne warunki dotyczące realizacji umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegające na wprowadzeniu zmian terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia. 1) W przypadku wydłużenia terminu zakończenia prowadzonej procedury przetargowej (np. z powodu wniesienia odwołania lub konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych). 2) W przypadku nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii niezbędnych do zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W przypadku istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy. 4) W przypadku przedłużającego się terminu na wydanie decyzji pozwolenia na budowę o dodatkowy czas wskazany przez organ wydający pozwolenie, na wyeliminowanie przeszkód nie wynikających z winy Wykonawcy. 5) przesunięcia terminu realizacji ze względu wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z warunkami technicznymi, 6) W razie wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, bądź konieczności wprowadzenia istotnych zmian do projektu, powodujących zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, gdy jest to korzystne dla Zamawiającego i nie powoduje zmiany wartości wynagrodzenia lub powoduje obniżenie wartości wynagrodzenia: 7) W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, wynagrodzenie ryczałtowe z § 5 ust. 1 umowy zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową danego elementu przedmiotu odbioru, w skład którego wchodzą roboty zaniechane. 3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne roboty budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Przemyślu, Biuro Zamówień Publicznych Rynek 1 , 37-700 Przemyśl pok. 20d..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Przemyślu, Biuro Zamówień Publicznych Rynek 1 , 37-700 Przemyśl pok. 20d..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

PDFPFU - ZSzOI.pdf (510,70KB)
DOCSIWZ Plac zabaw ZSzOI.doc (4,01MB)
DOCUMOWA ZSzOI.doc (146,00KB)
DOCZmiana zapisów SIWZ (2).doc (35,00KB)

DOCZmiana zapisów SIWZ 2.doc (30,00KB)
 

Opublikował:  | Data publikacji: 11-05-2015 13:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-05-2015 13:42