22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Fundacji Wymiany Kulturowej toTU toTAM

Oferta  złożona przez Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6a/38 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z póź. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 30. 04. 2015r. Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM w Przemyślu złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. FESTIWAL BRAVE KIDS.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 6 000 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy  może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Fundacją Wymiany Kulturowej toTU toTAM w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.

PDFogłoszenie_ToTuToTam.pdf

PDFogłoszenie_ToTuToTam_załącznik.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-05-2015 10:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-05-2015 10:32