16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz wprowadzanie do urzadzeń kanalizacyjnych ścieków przemysł

KOŚ-II.6341.19.2015                                                                                                                                           Przemyśl,04.05.2015 r.

 

 

Ogłoszenie

 

        Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. 267 jednolity tekst z póż. zm.) w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2015. 469 jednolity tekst.)

 

I n f o r m u j ę

 

1.W dniu 28.04.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Władysława Niemiec zam. ul. Pruchnicka 78, 37-710 Żurawica, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1.Wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach inwestycji polegającej na budowie samoobsługowej trzystanowiskowej myjni samochodowej wraz z kontenerem technicznym.

2.Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne z projektowanej na podziemnym parkingu galerii Sanowa na terenie działki nr 442 obr. 208 położonej przy ul. Brudzewskiego w Przemyślu samoobsługowej trzystanowiskowej myjni samochodowej wraz z kontenerem technicznym.

3.  Organem właściwym do wydania w/w pozwolenia jest Prezydent Miasta Przemyśla.

4. Dokumenty są wyłożone do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ulicy Wodnej 11 w pokoju 313 w godzinach pracy tut. Urzędu od godziny 730 do 1530 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku od godziny 800 do godziny 1600. W w/w terminie można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Przemyślu 

     Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 ul. Wodna 11

 37-700 Przemyśl  

5.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Przemyśla.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2015 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2015 13:33